Ortak ve zorunlu dersler de dâhil olmak üzere (STAJ Hariç-YT/YZ), tüm dersler akademik ortalamaya dâhildir.

Öğrenci olduğunuz andan itibaren mezun olana kadar üniversiteniz ASAL işlemlerinizi sistem üzerinden yaparak tecil işlemi gerçekleştirilmektedir. 29 yaşına kadar tecil işlemi yapılabilmektedir. (29 yaşından sonra askerlik ve ceza işlemleri üniversitemizi ilgilendirmemektedir.)

Bağıl Değerlendirme Sistemi, bir öğrencinin başarısını, öğrencinin içinde bulunduğu gruptaki diğer öğrencilerin başarı düzeylerine göre belirleyen bir sistemdir.

 

Bağıl değerlendirme sistemi şu şekilde hesaplanmaktadır.

[(Öğrencinin Ortalaması-Sınıf Ortalaması)/Standart Sapma]x10+50

formülü ile bulunan T Skoru sonucunda, Sınıf düzeyine göre tablo 2 üzerinden başarı durumu belirlenir.

 

Örnek : Öğrencinin ara sına notu 55, final sınavı notu 50. Ortalamaya etki oranları; ara sınav % 40, Final % 60 Sınıf Ortalaması 48, Standart Sapma 8,75; Değerlendirme sonunda Sınıf düzeyi Orta olsun;

[(Öğrencinin Ortalaması-Sınıf Ortalaması)/Standart Sapma]x10+50

Öğrencinin Ortalaması : ((55x0,40)+(50x0,60)=52

T Skoru [(52-48)/8,75]x10+50=54,57 olarak hesaplanır.

T Skorunu Tablo 2'ye yerleştirildiğinde, Sınıf Değerlendirme düzeyi Orta olduğu için Harf Notu CB olarak belirlenir.

 

Aşağıda hesaplama yöntemi ile ilgili detaylı açıklamalar yapılmıştır.

 

Not : Hesaplamada verilen örnekler 2014 ve sonrası girişli öğrenciler içindir. 

 

2014 yılı ve sonrası kayıtlı öğrenciler için;

Önlisans öğrencileri ikinci yarıyıl sonunda, lisans öğrencileri ise dördüncü yarıyıl ve üst yarıyılları sonunda 2.00 genel not ortalamasını tutturmak zorundadırlar. 2.00 genel not ortalamasını tutturamayan öğrenci üst yarıyıllardan ders alamaz. Bu durumda olan öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları derslerle birlikte kendi istekleri ile danışmanlarının onayını da alarak başardıkları derslere de kayıt yaptırıp genel not ortalamalarını yükseltmek zorundadırlar.

 

2014 yılı öncesi kayıtlı öğrenciler için;

Ön lisans öğrencileri ikinci yarıyıl sonunda, lisans öğrencileri ise dördüncü yarıyıl sonunda 1.75 genel not ortalamasını tutturmak zorundadırlar. Ortalamayı sağlayamayan öğrenciler ortalamayı tutturana kadar üst yarıyıldan ders alamazlar. Bu durumda olan öğrenciler, öncelikle başarısız olduğu derslerle beraber, kendi isteği ve danışmanın onayı ile başardığı derslere de kayıt yaptırıp genel not ortalamasını yükseltmek zorundadırlar.

 

Sınıfların not ortalamaları ve standart sapmaları farklıdır. İki ayrı öğrenci farklı sınıflarda aynı öğretim elemanından aynı dersi alsalar da böyle bir farklılık olabilir. Çünkü her öğrenci kendi sınıfı içinde değerlendirilir.

 

Öğrenci belgesi ve transkriptinizi E devletten alabileceğiniz gibi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alabilirsiniz.

Devam koşulunu yerine getirmiş, ancak sınavlarda başarılı olamamış öğrenciler için, tamamı uygulamalı derslerin dışında devam şartı aranmaz. Derslerin devam ve takibi o derse giren öğretim elemanı tarafından yapılır.

Öğrenciler, derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadırlar. (DZ harf notuna sahip olan öğrenciler için) Teorik derslerin % 30’undan, uygulamaların % 20’sinden fazlasına devam etmeyen ve uygulamalarda başarılı olamayan öğrenciler o dersten başarısız sayılır. Dersin yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremezler. Devam koşulunu yerine getirmiş, ancak sınavlarda başarılı olamamış öğrenciler için, tamamı uygulamalı derslerin dışında devam şartı aranmaz. Derslerin devam ve takibi o derse giren öğretim elemanı tarafından yapılır.

Bir dönemde almış olduğunuz tüm derslerin  final sınav sonuçları açıklandıktan sonra ders notunun durumu (Kaldı) olanlar Bütünleme sınavına girebilir.

Devamsızlıktan kalan ve dersi geçen öğrenciler Bütünleme sınavlarına   katılamazlar.

Öğrencinin bir yarıyılda almış olduğu tüm derslerin Sonuçlandırma işlemi bittikten ve sonuçları açıklandıktan sonra yapılan şartlı başarılı işleminden sonra aşağıdaki tabloda yer alan  durumu kısmında  Geçti yazan öğrenciler  bütünleme sınavlarına katılamazlar. 

Üniversitemiz öğrencilerine, eğitim-öğretim konuları başta olmak üzere karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak, öğrencilere rehberlik etmek, mesleki açıdan yönlendirmek, yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazandırmak, Üniversite ve Fakülte/Yüksekokul olanakları hakkında bilgilendirmek, başarı durumlarını izlemek ve başarısızlık durumunda yönlendirmek, ders seçiminde yardımcı olmakla ilgilenen akademik görevlidir.

 

 

Yeni kayıtlı öğrenciler ön kayıt formunu doldurduktan sonra kendi adına aldığı şifre ve öğrenci numarası ile OBS (öğrenci bilgi sistemi otomasyonu) girdiğinde danışmanını buradan öğrenebilir.

 

 

 

Hayır, onaylamak zorunda değildir. Danışman öğrencinin not ortalamasını da göz önünde bulundurarak seçilmiş olan dersleri vermeyebilir. Özellikle not ortalaması düşük veya dönem uzatma problemi bulunan öğrencilerin danışmanı ile birlikte ders seçimi yapması doğru olacaktır.

Dersin hocası değerlendirme sistemine müdahale edemez. Öğrencilerin sınavda almış oldukları notlara ve bağıl değerlendirme yönergesi hükümlerine göre sistem tarafından otomatik hesaplama yapılmaktadır.

Ders muafiyeti vardır.

Öğrenci daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu dersler için ilk kayıt olduğu yarıyılın başında muafiyet talebinde bulunabilir. Bu talebini eğitim-öğretimin başlama tarihinden sonraki ilk hafta içinde yapması gerekir.

İlgili birimin yönetim kurulu, öğrencinin muafiyet talebinde bulunduğu derslerin hangilerinin kabul edileceğini dersi veren öğretim elemanının ve/veya bölüm/program intibak komisyonunun görüşünü alarak karar verir. 

Öğrenciler derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadırlar. Teorik derslerin % 30’undan, uygulamaların % 20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenciler, o dersten devamsız ve başarısız sayılır. 

Öğrenciye tahsis edilmiş şifre ve kullanıcı adıyla OBS(Öğrenci Bilgi Sistemi Otomasyonundan) ye girip öğrenebilir.

Yerel veya Ulusal herhangi bir gazeteye kayıp ilanı verilerek, ilan (gazetenin kendisi) ve dilekçe ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurulması gerekmektedir.

Mezun olan öğrenciler, öğrenci kimlik kartlarını diploma servisine teslim ederek diplomasını alır.

Disiplin cezaları, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde belirtilmiştir. 

ECTS (European Credit Transfer System), öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını için Avrupa Birliği tarafından geliştirilmiş bir akreditasyon sistemidir.

ECTS (European Credit Transfer System) / AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ne demektir?

 

ECTS (AKTS) öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını için Avrupa Birliği tarafından geliştirilmiş bir akreditasyon sistemidir.

Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

 

Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan öğrenciler hakkında 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendi hükümleri doğrultusunda  Azami Öğrenim Süresini Dolduran Lisans ve Önlisans Öğrencilerine Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar'a uygun olarak işlemler yapılır. 

FD notu alan bir öğrenci dersin açıldığı dönemde tekrar etmek zorunda fakat ağırlıklı not ortalamasına (ANO) 0,5 çarpanı katkısı vardır.

 

DD ve DC harf notu alan öğrenci 2,00 genel ağırlıklı not ortalamasına (GANO) sahip olduğu takdirde bu dersleri şartlı olarak başarmış sayılır.

Genel ağırlıklı not ortalaması; ilgili derslerden alınmış harfli başarı notlarının, her birinin karşılığı olan başarı katsayılarının, o dersin AKTS kredisi ile çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesiyle bulunur.

 

İlgili Mevzuata üniversitemizin web sitesinden ulaşabilirsiniz.

 


İlgili Kanuna ulaşmak için tıklayınız.


İlgili Yönetmeliklere ulaşmak için tıklayınız.

 

İlgili Yönergelere ulaşmak için tıklayınız.

 

İlgili usul ve esaslara ulaşmak için tıklayınız.

Bitmemiştir. Katkı payı/öğrenim ücretini ödemek kayıt yenileme anlamına gelmemektedir. Öğrencilerin her yarıyıl kayıt olacağı dersleri akademik takvimde belirtilen sürelerde seçerek danışmanı ile görüşüp onaylatması gerekir. Danışman onayı ile birlikte kayıt yenileme işlemi gerçekleşmiş olur.

Harç miktarı öğrencinin yatıracağı katkı payı miktarını gösterir ve her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenir.


Üniversitede, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri, yükseköğretim programlarının özellikleri göz önüne alınarak ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Öğrencilerden her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmadan, her bir dönem için öğrenim ücreti alınır.

 

Harçlarla ilgili detaylı açıklama için buraya tıklayınız.
Katkı payı/öğrenim ücretleri için buraya tıklayınız. tıklayınız. 

Öğrencisi oldukları Birime (Dekanlık/Müdürlüklerine) kendi adlarına açılmış banka hesap numarası, iade tutarını belirten bir dilekçe ile müracaat edilmesi gerekir. Dekontun fotokopisi bu dilekçeye eklenir. Öğrencinin adına açılmış olan hesaba iade yapılır.

Üniversitemizin bazı programlarında zorunlu hazırlık eğitimi veya isteğe bağlı hazırlık eğitimi vardır. Hangi programlarda hazırlık eğitimi olduğu ÖSYM Yerleştirme Klavuzlarında belirtilmektedir.

Senatonun belirleyeceği haklı ve geçerli nedenlere dayalı bir mazereti nedeniyle eğitim öğretime ara vermek zorunda kalan öğrencilerin, mazeretini belgelendirmesi ve ilgili birim yönetim kurulunun kabul etmesi durumunda, en fazla, üst üste ya da aralıklı olarak iki yarıyıl için kaydı dondurulabilir. Ancak, sağlık raporuna bağlı olarak yapılacak kayıt dondurma işlemlerinde bu süre şartı aranmaz. Kayıt dondurma süresi yarıyıl başlangıcı ile yarıyıl sınavlarının sona erdiği tarihleri kapsar. Kaydı dondurulan öğrenci bu süreler içerisinde öğrenimine devam edemez, öğrencilik haklarından faydalanamaz ve bu süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

 

Kayıt dondurma ile ilgili olarak haklı ve geçerli kabul edilen mazeretler şunlardır:

 

a) Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilebilmesi için, sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporunun ibraz edilmesi gerekir. İlgili birim yönetim kurulu, sağlık raporunun sonucuna göre işlem yapar.

 

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının d bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

 

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla tabii afetler sonucu öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

 

ç) Öğrencinin birinci derece yakınlarının ağır hastalığı halinde hastaya bakacak başka kimsenin bulunmadığının belgelenmesi şartı ile öğrenimine ara vermek zorunda kalması,

 

d) Öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan mahkûmiyet halinde olması,

 

e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,

 

f) Öğrencinin tutukluluk hali,

 

g) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması. 

  

Senatonun belirlediği geçerli nedenleri incelemek istiyorum.

 

2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası hükümleri ile aşağıda sayılan hallerde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin kayıt sırasında sahte ve/veya gerçeğe aykırı belge verdiğinin anlaşılması.

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması.

c) Açık Öğretim Fakültesi hariç, aynı anda birden fazla eş değer bölüm/programa (lisans/önlisans) kayıt yaptırması.

ç) Şahsen ya da noter vekaleti ile ilgili birimine dilekçe ile başvurarak kendi isteği ile kaydını sildirmek istemesi.

 

 

(1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, ilgili birimin belirleyeceği esaslara ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen miktardaki katkı payı veya öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileme işlemlerini yaparlar. (İ.Ö. öğrencileri bu kapsamda olup, N.Ö. öğrencilerinden öğrenim sürelerini aşmadıkları takdirde (önlisans 2, lisans 4 yıl) katkı payı alınmaz
(2) Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sırasında katkı payı ve öğrenim giderlerini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz ve yenilenmez. Ayrıca ders kaydını yaptırmayan, sadece katkı payı ve öğrenim giderlerini yatırmış öğrenci kayıt yenilemiş sayılmaz. 
(3) Belirtilen süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıldaki derslere giremez. Bu süre öğrenim süresinden sayılır. 
(4) Öğrenciler, bir yarıyılda ortak ve zorunlu dersler dâhil olmak üzere en fazla 45 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Kayıtlarını yenilerken öncelikle alt yarıyıldan başarısız oldukları dersler ve hiç almadıkları dersleri almak koşuluyla 45 AKTS krediyi aşmayacak şekilde derslere kayıt yaptırabilirler. 
(5) Öğrencilerin her yarıyıl kayıt olacağı dersleri akademik takvimde belirtilen sürelerde seçerek danışmanı ile görüşüp onaylatması gerekir. Danışman onayı ile birlikte kayıt yenileme işlemi gerçekleşmiş olur. 
(6) Genel not ortalaması en az 3.00 olan ve alt yarıyıllarda başarısız dersi bulunmayan öğrenciler, danışman ve bölüm başkanının onayı ile belirleyeceği bir üst yarıyıl dersleri ile birlikte toplam 45 AKTS krediye kadar kayıt yaptırabilirler. Bu durumdaki öğrenciler daha kısa sürede de mezun olabilirler. 
(7) Danışman onayı alınmak koşulu ile öğrenciler, öğrenimleri süresince genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla, daha önce kayıt yaptırıp başarılı oldukları derse tekrar derslerin açıldığı yarıyıllarda 45 AKTS krediye kadar kayıt yaptırıp tekrarlayabilirler. Tekrarlanan bu derslerden alınacak en son not geçerlidir. 
(8) Senato tarafından uygun görülmesi halinde birinci ve ikinci öğretim bölüm/programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan eğitim yolu ile verilebilir. Ancak bu şekilde verilen dersler için öğrencilerden ilave bir ödeme talep edilmez. 
(9) Birinci veya ikinci öğretim bölüm/programlardaki bir dersin hem örgün öğretim yolu ile hem de uzaktan eğitim yolu ile verilmesini Senatonun uygun görmesi halinde, dersi uzaktan eğitim yolu ile almayı tercih eden öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre belirlenen kredi başına düşen öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini öderler. 

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Mezuniyete hak kazandığınız andan itibaren kayıtlı olduğunuz Birim tarafından mezuniyet işlemleriniz başlatılmaktadır. Kayıtlı olduğunuz Birim tarafından mezun olduğunuza dair alınan Yönetim Kurulu Kararının Daire Başkanlığımıza gönderilmesinden itibaren bir ay içerisinde diplomanız düzenlemektedir. Diplomaların düzenlenmesinden sonra teslim alınması için herhangi bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. Mezun öğrencilerimiz istedikleri anda diplomalarını teslim alabilirler.

Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara, mezuniyet için Yönetim Kurulu Kararı alındıktan sonra Diploması bir aylık süre içerisinde düzenlenmemiş mezunlara müracaatları halinde öğrenim gördükleri kurum tarafından Geçici Mezuniyet Belgesi verilir. Üniversite birimlerinden ilişik kesme işlemlerini tamamlayan öğrenciye mühürlü olan birinci nüshası imza karşılığı verilir. İkinci nüsha, ilişik kesme belgesi ile birlikte arşivlenir.

Öğrenci kimlik kartı ve nüfus kimlik kartınızla şahsen ya da noter vekaleti ile Daire Başkanlığımız Diploma servisine müracaat ederek alabilirsiniz.

 

Diplomanızın hazır olup olmadığını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

 

https://obs.usak.edu.tr/oibs/kariyer/

Evet. E-devlet hesabınızla giriş yaparak ilgili belgeleri temin edebilirsiniz. Karekodlu belgenizi tüm işlemlerinizde kullanabilirsiniz. 

 

 

Şifrenizi unuttuysanız burayı tıklayınız.

 

Burada Şifremi Unuttumu tıklayıp istenen bilgileri eksiksiz doldurun. Şifremi sıfırlaya tıklayın.

 

 

Öğrenciler şifreleri ile oturum açtıktan sonra yine kendi kontrol panelleri ile şifrelerini değiştirebilirler. 

 

Hayır geçemeyebilirsiniz. Bağıl Değerlendirme Sistemi, bir öğrencinin başarısını, öğrencinin içinde bulunduğu gruptaki diğer öğrencilerin başarı düzeylerine göre belirleyen bir sistemdir. Sınıfta bulunan her öğrencinin almış olduğu not diğer öğrencilerin başarı durumunu etkilemektedir. Başarı notunuz hesaplanırken; Ortalamanız, sınıf ortalaması, standart sapma ve sınıf düzeyi dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır.

Bağıl değerlendirme sistemi şu şekilde hesaplanmaktadır.

[(Öğrencinin Ortalaması-Sınıf Ortalaması)/Standart Sapma]x10+50

formülü ile bulunan T Skoru sonucunda, Sınıf düzeyine göre tablo 2 üzerinden başarı durumu belirlenir.

Daha detaylı bilgi için; Bağıl Değerlendirme Sistemi nedir? Nasıl Hesaplanır? Sorusunun cevabını inceleyiniz.

Danışman onayı ile genel not ortalamasını yükseltmek için açıldığı yarıyılda toplam altı dersi tekrar alabilirsiniz. Bir dersten aldığınız en son not geçerlidir. 

Üniversitemize ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerimiz ilgili birimlerinden edinebilirler. Kaybolması durumunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımız Diploma servisine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Akıllı Kimlik kartı yönergesine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

 

 

 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/149245

 

2014 yılından sonra Üniversitemize kayıtlanan öğrencilerin 35 ve altındaki ortalama notları başarısız olarak değerlendirilir ve bağıl değerlendirme sisteminde hesaba katılır ancak FF harf notu olarak değerlendirilir.

2014 yılından önce Üniversitemize kayıtlanan öğrencilerin 30 ve altındaki ortalama notları başarısız olarak değerlendirilir ve bağıl değerlendirme sisteminde hesaba katılır ancak FF harf notu olarak değerlendirilir.

Öğrenci e-posta hesapları, otomatik olarak öğrencinumarası@usak.edu.tr formatında açılmaktadır. Şifreniz TC Kimlik Numaranızdır. e-mail hesapları ile ilgili yine de sorun yaşamanız halinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan yardım isteyiniz.

Öğretim elemanlarının alt ve üst sınırları belirleme imkân ve yetkileri yoktur. Bağıl değerlendirme yönergesine göre, harfli notlar, sınıf ortalamasına ve standart sapmaya bağlı olarak otomatik olarak program tarafından belirlenir.

Üniversitemiz web sitesinden ya da özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimin web sayfasından öğrenilebilir.

Evet dersi alan öğrenci sayısı 10’un üzerinde ise bağıl değerlendirme yapılır.

Bir dersin bağıl olarak değerlendirilebilmesi için bazı koşullar bulunmaktadır. Bunlar;

 ·         Sınıf ortalaması 80 ve üzeri ise bağıl değerlendirme yönergesindeki Tablo 1’e (mutlak değerlendirme) göre yapılır.

 ·         Sınıf mevcudu 10 ve üzeri olduğu halde, değerlendirmeye alınan öğrenci sayısı 10’un altında olduğunda Tablo 1’e (mutlak değerlendirme) yapılır.  Devamsız öğrenciler, final sınavından 45 ve altı alan öğrenciler; sınıf mevcudundan düşülerek değerlendirmeye alınan öğrenci sayısı bulunur.

 ·         Ham başarı notu 35 ve altında olan öğrencilere FF harf notu atanır;  sınıf mevcudundan düşülmez ve sınıf ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınır.

 Daha detaylı bilgi için; Bağıl Değerlendirme Sistemi nedir? Nasıl Hesaplanır? Sorusunun cevabını inceleyiniz.

Sınav sonuçlarının ilanından itibaren iki iş günü içinde, sonuçlara ilgili birim yönetimine maddi hata gerekçesiyle yazılı olarak itiraz edilebilir. Dersi veren öğretim elemanı en geç iki iş günü içerisinde itirazı değerlendirir. Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılamaz. İtirazlar, dersi veren öğretim elemanınca yapılacak incelemeden sonra ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.

 

Stajlar not ortalamasına dâhil edilmez. Başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Uygulamaya yönelik bir çalışma olup, mezuniyet için zorunludur.

Öğrencilerin harf notu DD veya DC olan dersleri şartlı başardığı kabul edilmektedir. Öğrencinin Genel Not Ortalaması 2.00 ve üstü olması durumunda bu dersleri başarmış kabul edilirler. Aksi halde bu derslerden başarısız kabul edilir.

Devam koşulunu yerine getirmiş olduğu tek dersten başarısız olan öğrencilere, dilekçe ile başvurmaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde tek ders sınavı açılır. Tek ders sınavı her yarıyıl bütünleme sınavlarından sonra yapılır. Dilekçe ile müracaat edip sınava girmeyen öğrenci tek ders sınav hakkını kullanmış sayılır. Stajını tamamlamayan öğrenciler tek ders sınavına katılamaz.

 

Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6. ve 18. maddelerine göre Üniversitemizde Bütünleme Sınav sistemi uygulanmakta, Yaz Okulu açılmamaktadır. Ancak öğrencilerimiz taban puanı eşit veya yüksek olan diğer Üniversitelerden 3 derse kadar Yaz okulunda ders alabilmektedir. 

 

Yaz okulundan ders alma şartları için tıklayınız.

Lisansüstü eğitim enstitüsü web sayfalarından gerekli bilgiyi alabilirsiniz. 

 

 https://lisansustu.usak.edu.tr/

 

 

 

Yükseköğretim kurumları arasında ve Üniversite içerisinde eş değer programlar arasında yapılan yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Yatay geçiş yapan öğrencinin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda kullandığı süreler toplamına katılarak hesaplanır. 

Başarı durumuna göre yatay geçiş hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde 1hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Öğrencilerimizin notlarını görebilmesi için kullanıcı adı ve şifreleri ile Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapması gerekmektedir.

 

Bu sınavlara  girebilmek için kayıt yenileme ve derslere devam koşulu vardır.  Kayıt Yeniletmeyen ve Devamsızlıktan kalan öğrenciler bu sınavlara giremez.

Yabancı Dil Muafiyet sınavı her eğitim-öğretim yılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yalnızca ÖSYM sınavı sonucunda yeni kayıtlanan öğrenciler için yapılmaktadır. Sınavın tarihi akademik takvimde belirtilmekte ve ayrıca Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmaktadır.

Evet vardır. Üniversitemiz ERASMUS FARABİ ve MEVLANA koordinatörlüklerinin web sayfalarına girerek ve koordinatörlüklerin iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.