Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulan  Uşak Üniversitesi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/a maddesi gereği genel hükümlere göre kurulmuştur.

 

Misyon: Eğitim  birimleri ile koordinasyon içerisinde eğitim öğretim sürecinin düzenli bir şekilde yürütülmesi sağlamak.

 

Vizyon: Bilgi ve teknolojiye ayak uyduran,  kendini  sürekli güncel tutabilen, öğrenci ve personelin memnuniyetini arttırmayı hedefleyen birim olmak

 

 

Görev ve Sorumluluklar: Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 31. maddesinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın görevleri:

 

a) Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,

b) Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,

c) Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek şeklinde belirtilmiştir.

Bu çerçevede  Öğrenci İşleri Başkanlığı tarafından genel olarak;

 

·         ÖSYM Sınavı ve Ek kontenjan ile Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin kayıt ile ilgili işlemlerinin organize edilmesi ve kayıtlarının yapılmasının sağlanması,

·         Yeni kayıt olan öğrencilerin ders kayıtları ile mevcut öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerinin koordinasyonu, yönlendirmesi, uygulanması ve denetiminin sağlanması,

·         Öğrencilerin muafiyet ve intibaklarına ilişkin işlemlerin kontrol edilmesi,

·         Öğrenim ücretleri ve katkı paylarının belirlenmesi, ödenmesi, borçlu ve alacaklı olanların belirlenmesi, % 10’a girecek öğrencilerin belirlenmesine ilişkin işlemlerin yapılması,

·         Öğrenim/katkı kredisi ile burs işlemlerinin yapılması ve izlenmesi,

·         Öğretim elemanları tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi Otomasyon Programına girilen notlara ilişkin sınav cetvellerinin yıllar ve yarıyıllar itibariyle birim/bölüm/program esasına göre sistem üzerinde dosyalanması ve arşivlenmesi,

·         Öğrencilerin kayıt dondurma, disiplin/ceza durumları, nüfus ve ikametgâh değişiklikleri ile ilgili işlemlerinin yapılması ve otomasyona aktarılmasının kontrol edilmesi,

·         Lisansüstü, lisans ve önlisans bölüm/programlarının açma /kapama işlemlerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmesi,

·         Farabi, Erasmus, yatay-dikey geçiş, vb. başvuruları ile Üniversitemize kabul edilen öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemi Otomasyon Programına girişi ile ilgili işlemlerinin kontrolü,

·         Öğrencilerin pasaport işlemleri ile ilgili gerekli belgelerin düzenlenmesi,

·         OBS Koordinatörlüğü aracılığı ile birim öğrenci işleri, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Başkanlığımız arasında koordinasyonun sağlanması,

·         Mezuniyet işlemlerinin yürütülmesi, mezun olan öğrencilerin transkript, diploma eki ve diplomalarının verilmesi,

·         İlgili Akademik Yılın (Eğitim-Öğretim Yılı) Güz ve Bahar Yarıyılları Akademik Takvimini hazırlayıp Üniversite Senatosunun onayına sunulması,

·         Üniversitemizce açılması düşünülen Birim/Bölüm/Program/Merkez vb. tekliflerin Üniversite Senatosunca kabul edilenlerin Y.Ö.K ile yazışmalarının yapılması ve takip edilmesi

·         Üniversitemize yerleşen öğrencilerin kayıt kabul işlemlerinin otomasyon sistemi üzerinden yapılmasını sağlamak ve öğrenci özlük dosyalarını hazırlanmasında birimlere yardımcı olmak,

·         Öğrencilerin Burs ve Kredi işlemlerini Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, K.Y.K Genel Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü ve Şube Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde düzenlenmesini sağlamak,

·         Enstitülerde kayıtlı erkek öğrencilerin askerlik belgelerinin Askerlik Şubelerine gönderilmesini koordine etmek,

·         Staj ödeme listelerini konsolide ederek YÖK'e sunulması,

·         Yatay ve Dikey Geçiş yazışmaları,

·         Öğrencilerin kimlik kartları ve bandrol etiketlerinin bastırılması,

·         Öğrencilerin Mezuniyeti ile ilgili işlemlerin yapılmasını, Diploma ve Diploma Eki basımlarını sağlamak ve öğrencilere teslimi,

·         Birimler tarafından talep edilen Eğitim Planı, Ders Programı, Ders değişikliği ve bunlarla ilgili intibakların kontrolünü yaparak Üniversite Senatosuna sunmak gibi iş ve işlemler yapılmaktadır.