Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulan  Uşak Üniversitesi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/a maddesi gereği genel hükümlere göre kurulmuştur.

Misyon: Eğitim  birimleri ile koordinasyon içerisinde eğitim öğretim sürecinin düzenli bir şekilde yürütülmesi sağlamak.

 

Vizyon: Bilgi ve teknolojiye ayak uyduran,  kendini  sürekli güncel tutabilen, öğrenci ve personelin memnuniyetini arttırmayı hedefleyen birim olmak.

 

Görev ve Sorumluluklar: Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 31. maddesinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın görevleri:

a.      Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,

b.     Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,

c.      Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek şeklinde belirtilmiştir.

      

Bu çerçevede  Öğrenci İşleri Başkanlığı tarafından genel olarak;

·      ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin kayıt ile ilgili işlemlerinin organize edilmesi ve            

      kayıtlarının yapılmasının sağlanması,

·     Yeni kayıt olan öğrencilerin ders kayıtları ile mevcut öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerinin koordinasyonu,

      yönlendirmesi, uygulanması ve denetiminin sağlanması,

·       Öğrencilerin muafiyet ve intibaklarına ilişkin işlemlerin kontrol edilmesi,

·       Öğrenim ücretleri ve katkı paylarının tahakkuk, tahsil ve iade işlemlerinin takibi,

·       % 10’a girecek öğrencilerin belirlenmesine ilişkin işlemlerin yapılması,

·      Öğretim elemanları tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine girilen notlara ilişkin sınav cetvellerinin yıllar ve yarıyıllar

      itibariyle birim/bölüm/program esasına göre sistem üzerinde dosyalanması ve arşivlenmesi,

·     Öğrencilerin kayıt dondurma, disiplin ceza durumları, nüfus ve ikametgâh değişiklikleri ile ilgili işlemlerinin

      yapılması ve otomasyona aktarılmasının kontrol edilmesi,

·       Lisansüstü, lisans ve ön lisans bölüm/programlarının açma /kapama işlemlerinin Yükseköğretim Kurulu

      Başkanlığına bildirilmesi,

·      Farabi, Erasmus, yatay-dikey geçiş, vb. başvuruları ile Üniversitemize kabul edilen öğrencilerin Öğrenci Bilgi

      Sistemine girişi ile ilgili işlemlerinin kontrolü,

·       Öğrencilerin pasaport işlemleri ile ilgili gerekli belgelerin düzenlenmesi,

·      Mezuniyet işlemlerinin yürütülmesi, mezun olan öğrencilerin transkript, diploma eki ve diplomalarının verilmesi,

·       Akademik takvimin hazırlanıp Üniversite Senatosunun onayına sunulması,

·      Üniversitemizce açılması düşünülen birim/bölüm/program/merkez vb. tekliflerin Üniversite Senatosunca kabul

      edilenlerin YÖK ile yazışmalarının yapılması ve takip edilmesi,

·      Üniversitemize yerleşen öğrencilerin kayıt kabul işlemlerinin otomasyon sistemi üzerinden yapılmasını

      sağlamak ve öğrenci özlük dosyalarını hazırlanmasında birimlere yardımcı olmak,

·       Öğrencilerin Burs ve Kredi işlemlerini Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire

       Başkanlığı, KYK Genel Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü ve Şube Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde

       düzenlenmesini sağlamak,

·       Staj ödeme listelerini konsolide ederek YÖK'e sunulması,

·       Yatay ve dikey geçiş yazışmalarını yapmak,

·       Öğrencilerin kimlik kartlarının düzenlenmesi ve bandrol etiketlerinin bastırılması,

·      Öğrencilerin mezuniyeti ile ilgili işlemlerin yapılmasını, diploma ve diploma eki basımlarını sağlamak ve

      öğrencilere teslimi,

·      Birimler tarafından talep edilen eğitim planı, ders programı, ders değişikliği ve bunlarla ilgili intibakların

     kontrolünü yaparak Üniversite Senatosuna sunmak gibi iş ve işlemler yapılmaktadır.