Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 17.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulan  Uşak Üniversitesi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/a maddesi gereği genel hükümlere göre kurulmuştur.

Görev ve Sorumluluklar: Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 31. maddesinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın görevleri:

a.  Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,

b.  Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,

c.  Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek şeklinde belirtilmiştir.

Öğrenci İşleri Başkanlığı tarafından genel olarak;

1.  ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin kayıt ile ilgili işlemlerinin organize edilmesi ve  kayıtlarının yapılmasının sağlanması,

2.  Yeni kayıt olan öğrencilerin ders kayıtları ile mevcut öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerinin koordinasyonu, yönlendirmesi, uygulanması ve denetiminin sağlanması,

3.  Öğrencilerin muafiyet ve intibaklarına ilişkin işlemlerin kontrol edilmesi,

4.  Öğrenim ücretleri ve katkı paylarının tahakkuk, tahsil ve iade işlemlerinin takibi,

5.   % 10’a girecek öğrencilerin belirlenmesine ilişkin işlemlerin yapılması,

6.  Öğretim elemanları tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine girilen notlara ilişkin sınav cetvellerinin yıllar ve yarıyıllar itibariyle birim/bölüm/program esasına göre sistem üzerinde dosyalanması ve arşivlenmesi,

7.  Öğrencilerin kayıt dondurma, disiplin ceza durumları, nüfus ve ikametgâh değişiklikleri ile ilgili işlemlerinin yapılması ve otomasyona aktarılmasının kontrol edilmesi,

8.  Lisansüstü, lisans ve ön lisans bölüm/programlarının açma /kapama işlemlerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmesi,

9. Farabi, Erasmus, yatay-dikey geçiş, vb. başvuruları ile Üniversitemize kabul edilen öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemine girişi ile ilgili işlemlerinin kontrolü,

10. Öğrencilerin pasaport işlemleri ile ilgili gerekli belgelerin düzenlenmesi,

11. Mezuniyet işlemlerinin yürütülmesi, mezun olan öğrencilerin transkript, diploma eki ve diplomalarının verilmesi,

12. Akademik takvimin hazırlanıp Üniversite Senatosunun onayına sunulması,

13. Üniversitemizce açılması düşünülen birim/bölüm/program/merkez vb. tekliflerin Üniversite Senatosunca kabul edilenlerin YÖK ile yazışmalarının yapılması ve takip edilmesi,

14. Üniversitemize yerleşen öğrencilerin kayıt kabul işlemlerinin otomasyon sistemi üzerinden yapılmasını sağlamak ve öğrenci özlük dosyalarını hazırlanmasında birimlere yardımcı olmak,

15. Yatay ve dikey geçiş yazışmalarını yapmak,

16. Öğrencilerin kimlik kartlarının düzenlenmesi ve bandrol etiketlerinin bastırılması,

17. Öğrencilerin mezuniyeti ile ilgili işlemlerin yapılmasını, diploma ve diploma eki basımlarını sağlamak ve  öğrencilere teslimi,

18. Birimler tarafından talep edilen eğitim planı, ders programı, ders değişikliği ve bunlarla ilgili intibakların kontrolünü yaparak Üniversite Senatosuna sunmak gibi iş ve işlemler yapılmaktadır.