2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Geçici 77. maddesinde "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ilahiyat önlisans programından mezun olanlara ilahiyat fakültesi ve aynı programı uygulayan fakültelerde, eşdeğer alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimin usul ve esasları ile her yıl tahsis edilecek kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir." hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca;

Başvuru ve yerleştirmeye ilişkin açıklamalar YÖK Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

 

2547 sayılı Kanuna göre kurulan yükseköğretim kurumlarının ilahiyat önlisans programlarından 18.05.2018 tarihinden önce mezun olarak ilahiyat önlisans diploması alanlar programa başvurabilirler.

 

İlan edilen programlara başvuru, tercih ve yerleştirme işlemleri merkezi sistem üzerinden yapılır.

 

İlahiyat fakültesi ve islami ilimler fakültesinde ilahiyat ve islami ilimler alanlarında lisans tamamlama yapılabilecek lisans programları ve kontenjanları Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenir ve YÖK Başkanlığı tarafından ilan edilir. 

 

Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında İlahiyat önlisans mezuniyet not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılıkları kullanılır. 4’lük sistemden mezun olan adayların not ortalamaları YÖK’ün dönüşüm tablosu kullanılarak 100’lük sisteme dönüştürülür.

 

Yerleşen adayların mezuniyet tarihi, önlisans diploması ve mezuniyet not ortalamaları yerleştikleri üniversite tarafından kontrol edilir.

 

Kendi lehine avantaj sağlamak suretiyle yanlış beyan verdiği anlaşılan adayların kaydı, ilgili üniversite tarafından alınmaz. Kaydı alınmasına rağmen daha sonraki bir tarihte yanlış beyan verdiği tespit edilen kişilerin kayıtları silinir.

 

Adayların kabulü, ders intibakları, programdan çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında karar verme yetkisi yükseköğretim kurumlarının ilgili fakülte yönetim kurullarına ait olduğundan, söz konusu işlemler rektörlüklerce yürütülür.

 

İlahiyat alanında lisans tamamlama programları, her yıl katkı payı ve öğrenim ücretine ilişkin alınan Bakanlar Kurulu kararında yer almadığından adaylar söz konusu lisans programlarına ilişkin belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.

    

İlahiyat Alanında Lisans Tamamlama Programlarına Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

  

Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi, İslami İlimler  programlarına yerleşen öğrencilerin kayıtları, YÖK Başkanlığı tarafından ilan edilen tarihlerde İslami İlimler Fakültesi Öğrenci İşlerinde yapılacaktır.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 

1.    Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomasının aslı ya da geçici mezuniyet belgesi.

 

2.    6 adet fotoğraf. (4,5x6 cm. boyutlarında)

 

3.    Askerlik Durum Belgesi (1993 ve daha önce doğumlu erkek adaylar)

 

4.    Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslının ibrazı zorunludur.)

 

5.    Transkript belgesi (Onaylı)

 

6.    Ders içerikleri (Onaylı)

 

7.    Katkı Payı/ Öğrenim Ücretinin ödendiğine dair banka dekontu 

 

Kayıtla İlgili Önemli Notlar 

1. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta veya vekalet ile kayıt yapılmaz.
2. Eksik belge ile kayıt yapılmaz.
3. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
4. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya Üniversite yetkilidir.

 

Not : Kayıtlarla ilgili detaylı açıklamalar İslami İlimler Fakültesi tarafından yapılacaktır. İlgili Birimin duyurularının takip edilmesi rica olunur.

 

İlahiyat Önlisans Mezunlarının İlahiyat Lisans Tamamlamalarına İlişkin Usul ve Esaslar'a ulaşmak için tıklayınız.

İlahiyat Lisans Tamamlama hakkında Sıkça Sorulan Sorulara ulaşmak için tıklayınız.


Oluşturma: 12 Eylül 2018