Yandal, bir lisans programına kayıtlı öğrencilerin başka bir bölümün bazı derslerini eş zamanlı olarak alıp başarı ile tamamladıktan sonra bir yandal sertifikası almalarına olanak sağlayan sistemdir. Yan dal programının amacı, ana dal lisans programını başarıyla sürdüren öğrencilerin, ilgi duydukları ikinci lisans programından dersler almalarını, bu yolla bilgi ve görgülerini arttırmalarını ve sertifika almalarını sağlamaktır. Öğrencilerin asıl eğitim gördükleri lisans programından başarısız olmaları durumda Yandal programıyla ilişkileri kesilir. Ana dal programından mezuniyet hakkını elde edemeyen öğrenciye yan dal programı sertifikası verilmez.

Üniversitemizde Yandal eğitimi verilmektedir.

Genel Şartlar

1. Yan dal programına kayıt olmak isteyen öğrenci, bağlı bulunduğu fakülte veya yüksekokul müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurur.  

2. Öğrencinin başvurduğu döneme kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

3. Öğrenci, yan dal lisans programına, ana dal lisans programının en erken 3. en geç 6. döneminin başında başvurabilir.

4. Öğrencinin başvuru sırasında ana dal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir.

5.  Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün fakülte/yüksekokul yönetim kurullarının onayı ile kesinleşir.

6.  Bir öğrenci aynı anda iki yandal programına kayıt yaptıramaz.

7.  Öğrencinin yan dal programındaki akademik başarısı için ayrı bir sertifika düzenlenir.

8.  Öğrencinin yan dal programındaki durumu, ana dal programındaki mezuniyetini etkilemez.  

9. Genel not ortalaması ikinci kez 4 üzerinden 2,50 nin altına düşen öğrencinin yan dal programından kaydı silinir.

10.  Lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrencinin yan dal programındaki başarısızlığı ana dal lisans programı diploması almasına engel değildir.

11. Yan dal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir.

12. Yan dal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı veya başka bir yan dal programına kayıt yaptıramaz.

13. Yan dal programından ayrılan öğrenci, başarısız olduğu derslerden sorumlu değildir.

14. Yan dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.

 

Başvuruda İstenilen Belgeler

 

1.    Başvuru Dilekçesi

2.    Transkript

  

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans  Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

 

          Uşak Üniversitesi Yandal Yönergesi için tıklayınız.

          Yandal Kontenjan_Öneri Formu Taslağı

          Yandal Ders Protokol Örneği 


Oluşturma: 12 Haziran 2018