Çift Anadal (ÇAP), lisans eğitimi alan öğrencilerin kendi bölümleri dışında bir bölümün derslerini asıl aldığı derslerle eş zamanlı olarak alıp bu dersleri başarıyla tamamlaması durumda mezun olduğu zaman çift lisans diplomasına sahip olmasını sağlayan bir programdır. Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Öğrencilerin asıl eğitim gördükleri lisans programından başarısız olmaları durumda Çift Anadal programıyla ilişkileri kesilir. Öğrencilerin iki daldan da başarılı bir şekilde mezun olabilmeleri için öncelikle asıl eğitim gördükleri programı başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

Üniversitemizde çift anadal eğitimi verilmektedir.

Genel şartlar

1. Çift anadal programına kayıt olmak isteyen öğrenci, bağlı bulunduğu fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurur.

2. Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

3. Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz. 

4. Öğrenci, çift anadal programına, anadal lisans programının en erken 3. en geç 5. yarıyılın başında başvurabilir.

5. Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının en az 3,00 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20 içinde bulunan öğrenciler, çift anadal diploma programına başvurabilirler. 

6. Anadal programındaki genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan, ancak başarı sıralaması itibari ile en üst % 20 içinde yer almayan öğrenciler de sahip oldukları aynı türdeki taban puanının çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmaması koşuluyla çift anadal diploma programına başvurabilirler.

7. Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

8. Çift anadal programına başvurular, kontenjandan fazla olması halinde, başarı not ortalamasına göre sıralama yapılır. Başvurular, programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi ve fakülte/yüksekokul kurullarının onayı ile kesinleşir.

9. Anadal lisans programından mezun olamayan öğrencilere kayıtlı olduğu ve mezuniyet koşullarını sağladığı çift anadal programının diploması verilmez. Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal programını bitiremese bile anadal diploma programına ait diplomasını alabilir.

10. Anadal programından mezun olan öğrenci, kayıtlı olduğu ve mezuniyet için gerekli tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde çift anadal programının diplomasını almaya hak kazanır ve “Çift Anadal Diploması” düzenlenir.

11. Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak çift anadal diploma programını bitiremeyen öğrencinin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.

12. Anadal lisans programını bitiren öğrenci çift anadal programına devam ederken yüksek lisans programına kaydını yaptırabilir. Bu durumda yüksek lisans programı öğrenci katkı payını da öder.

13. Anadal lisans programında not ortalamasını ikinci kez 2,50’ın altına düşen öğrencinin, çift anadal ikinci lisans programından kaydı silinir.  

14. Çift anadal programı öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir.

15. Çift anadal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı veya başka bir çift anadal programına yeniden kayıt yaptıramaz. 

16. Çift anadal programından ayrılan öğrenci, başarısız olduğu derslerden sorumlu değildir.

17. Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.

 

Başvuruda İstenilen Belgeler

1. Başvuru Dilekçesi

2. Öğrenci Belgesi

3. Transkript

4. Kayıtlı olduğu programının ilgili sınıfındaki başarı sıralamasını gösteren onaylı belge 

5. Anadal programına kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS sonuç belgesi

 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans  Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

 Uşak Üniversitesi Çift Anadal Yönergesi için tıklayınız.

Çift Anadal Kontenjan_Öneri Formu Taslağı

Uşak_Çift-Anadal-Programı-İçin-Önerilen-EğitimPlanı(Müfredat)-Formu

Çift Anadal Ders Protokol Örneği 

Kontenjan Öneri Şablonu (Örnek)


Oluşturma: 12 Haziran 2018