Çift Anadal (ÇAP), lisans eğitimi alan öğrencilerin kendi bölümleri dışında bir bölümün derslerini asıl aldığı derslerle eş zamanlı olarak alıp bu dersleri başarıyla tamamlaması durumda mezun olduğu zaman çift lisans diplomasına sahip olmasını sağlayan bir programdır. Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Öğrencilerin asıl eğitim gördükleri lisans programından başarısız olmaları durumda Çift Anadal programıyla ilişkileri kesilir. Öğrencilerin iki daldan da başarılı bir şekilde mezun olabilmeleri için öncelikle asıl eğitim gördükleri programı başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

Üniversitemizde çift anadal eğitimi verilmektedir.

Genel şartlar

1. Çift anadal programına kayıt olmak isteyen öğrenci, bağlı bulunduğu fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurur.

2. Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

3. Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz. 

4. Öğrenci, çift anadal programına, anadal lisans programının en erken 3. en geç 5. yarıyılın başında başvurabilir.

5. Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının en az 3,00 olması şartı aranır.

6. Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

7. Çift anadal programına başvurular, kontenjandan fazla olması halinde, başarı not ortalamasına göre sıralama yapılır. Başvurular, programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi ve fakülte/yüksekokul kurullarının onayı ile kesinleşir.

8. Anadal lisans programından mezun olamayan öğrencilere kayıtlı olduğu ve mezuniyet koşullarını sağladığı çift anadal programının diploması verilmez. 

9. Anadal programından mezun olan öğrenci, kayıtlı olduğu ve mezuniyet için gerekli tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde çift anadal programının diplomasını almaya hak kazanır ve “Çift Anadal Diploması” düzenlenir

10. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ancak, çift anadal ikinci lisans programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ilgili yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Ek sürede öğrenci, katkı payını ödemeye devam eder.

11. Anadal lisans programını bitiren öğrenci çift anadal programına devam ederken yüksek lisans programına kaydını yaptırabilir. Bu durumda yüksek lisans programı öğrenci katkı payını da öder.

12. Anadal lisans programında not ortalaması 2,00’ın altına düşen öğrencinin çift anadal ikinci lisans programından kaydı silinir.  

13. Çift anadal programı öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir.

14. Çift anadal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı veya başka bir çift anadal programına yeniden kayıt yaptıramaz. 

15. Çift anadal programından ayrılan öğrenci, başarısız olduğu derslerden sorumlu değildir.

16. Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.

 

Başvuruda İstenilen Belgeler

1. Başvuru Dilekçesi

2. Transkript

 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans  Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

 Uşak Üniversitesi Çift Anadal Yönergesi için tıklayınız.

Çift Anadal Kontenjan_Öneri Formu Taslağı

Uşak_Çift-Anadal-Programı-İçin-Önerilen-EğitimPlanı(Müfredat)-Formu

Çift Anadal Ders Protokol Örneği 

Kontenjan Öneri Şablonu (Örnek)


Oluşturma: 12 Haziran 2018