İdari İşler Şube Müdürlüğü 

Adı-Soyadı

Ünvanı

İletişim Bilgileri

Görev Konuları

Ayşe GÜLHAN

Şube Müdürü

 

0276 221 2121

0276 221 2207

Dahili 1306

ayse.gulhan@usak.edu.tr

·  Daire Başkanlığı’nın sekreterya hizmetlerinin yürütülmesi,

·  Yazışmaların yapılması,

·  Gelen evrak ve giden evrakların tasnifi, dosyalanması,

·  Evrak kayıt veya EBYS sistemi üzerinden işlemleri gerçekleştirmek,

·  Daire Başkanlığımız görev alanları ile ilgili Senato ve Üniversite Yönetim Kurullarında görüşülecek gündem konularının takibi,

·  Olur’ların alınması,

·  Personel özlük işlemlerini takip etmek (terfi, atama, hastalık izni, yıllık izin, mazeret izni vb.),

·  SGK, Yolluk ve Harcırah işlemleri,

·  Satın alma ve muhasebe işlemlerinin takibi,

·  Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemleri,

·  Kalite işlemlerinin takibi ve düzenlenmesi,

·  Stratejik Plan ve Faaliyet raporlarının hazırlanması,

·  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı twitter hesabının yönetmek,

·  Daire Başkanlığının elektronik postalarını kontrol etmek ve cevaplandırmak,

·  Daire Başkanlığımız web sayfasının düzenlenmesi ve güncellenmesi,

·  Daire Başkanlığının elektronik postalarını kontrol etmek ve cevaplandırmak,

·  YÖK, ÖSYM ve KYK gibi Kurumlarla koordinasyonun sağlanması,

·  Daire Başkanı tarafından verilen diğer işler.

 Yazı İşleri Birimi 

Adı-Soyadı
Ünvanı

İletişim Bilgileri

Görev Konuları

Lütfiye SELEN ÖZOĞLU

Şef

 

0276 221 2121

0276 221 2207

Dahili 1340

lutfiye.selen@usak.edu.tr

 

·  Yazışmaların yapılması,

·  Gelen evrak ve giden evrakların tasnifi, dosyalanması, arşivlenmesi,

·  Evrak kayıt veya EBYS sistemi üzerinden işlemleri gerçekleştirmek,

·  Olur’ların alınması,

·  Daire Başkanlığı elektronik postalarının kontrolü, cevaplanması,

·  Daire Başkanlığının görev alanları ile ilgili Senato ve Üniversite Yönetim Kurullarında görüşülecek gündem konularının takibi,

·  Stratejik Plan, Faaliyet Raporu hazırlanmasına ve Kalite çalışmalarına katkıda bulunmak,

·  Şube Müdürleri ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer işler.

Aziz Can ALTINOK

Bilgisayar İşletmeni

 0276 221 2121

0276 221 2207

Dahili 1340

azizcan.altinok@usak.edu.tr

 Muhasebe Birimi 

Adı-Soyadı

Ünvanı

İletişim Bilgileri

Görev Konuları

Metehan YILDIZ

Bilgisayar İşletmeni

0276 221 2121

0276 221 2207

Dahili 1310

metehan.yildiz@usak.edu.tr

 

·   Muhasebe işlemlerinin yapılması,

·   Ayniyat işlemleri,

·   Satın alma işlemleri,

·   Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemleri,

·   Maaş işlemleri,

·   SGK işlemleri,

·   Yolluk ve Harcırah işlemleri,

·   Staj ödeme işlemleri ve yazışmaları,

·   Personel hareketlilik işlemleri (Gelen-Giden-Görevlendirilen)

·   Öğrenci Staj işlemlerini takip etmek,

·   Stratejik planın hazırlanması,

·   Faaliyet raporlarının hazırlanması,

·   Kalite çalışmalarına katkıda bulunmak,

·   Daire Başkanlığı elektronik postalarının kontrolü, cevaplanması,

·   Şube Müdürleri ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer işler.

 

 Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü 

Adı-Soyadı

Ünvanı

İletişim Bilgileri

Görev Konuları

Faruk BABAKARDEŞ

Şube Müdürü

 

0276 221 2121

0276 221 2207

Dahili 1341

faruk.babakardes@usak.edu.tr

 

·  Eğitim-öğretimin mevzuat hükümlerine ve akademik takvime uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

·  Yönetmelik ve Yönerge hazırlama işlemleri.

·  Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili Yönetmelik ve Yönergeler ile uygulama usul ve esaslarının belirlemek,

·  Birimlere Mevzuat ve işleyiş yönünde Rehberlik ve Danışmanlık hizmeti vermek,

·  Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile Fakülte/Yüksekokul, Bölüm, Program açma/kapama işlemlerinin yürütülmesi,

·  Eğitimin Planlanması ve ders planlarının yapılması,

·  Eğitim Planlarında ve derslerde yapılan değişikliklerin kontrolü,

·  Akademik takvimin hazırlanması,

·  Öğrenci İşleri Otomasyon Sisteminin yönetimi,

·  ÖSYM Kılavuz ve Kontenjan işlemlerinin takibi

·  Yeni kayıt işlemlerinin koordinasyonu ve kayıtların yapılması,

·  Kayıt yerleri ve kayıt tarihlerinin ÖSYM’ye bildirilmesi,

·  Kayıt için gerekli planlamanın yapılması,

·  Kayıt yenileme işlemlerinin koordinasyonu ve ders kayıtlarının takibi,

·  Duyuruların hazırlanması ve web sayfasında yayınlanması,

·  YÖK, ÖSYM ve KYK gibi Kurumlarla koordinasyonun sağlanması,

·  Bologna ile ilgili sayfalar ile güncelleme ve düzenlemelerin takibi,

·  Öğrenciler ile ilgili yazışmaların takibi,

·  Öğrenci Disiplin İşlerinin takibi,

·  İstatistiklerin hazırlanması; iç ve dış paydaşlarla paylaşılması, 

·  Yatay Geçiş işlemlerinin koordinasyonu,

·  Yatay Geçiş Kontenjanları ile Başvuru ve Değerlendirme takvimini belirlemek ve YÖK’e bildirmek,

·  Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul ve eğitim durumlarının koordinasyonu,

·  YÖKSİS bilgilerinin güncel tutulmasını sağlamak,

·  Duyuruların hazırlanması ve web sayfasında yayınlanması,

·  Daire başkanlığı elektronik postalarını kontrol etmek, cevaplandırmak,

·  Daire Başkanı tarafından verilen diğer işler.

 Eğitim Öğretim Birimi 

Adı-Soyadı
Ünvanı

İletişim Bilgileri

Görev Konuları

 

 

·   Eğitim-öğretimin mevzuat hükümlerine ve akademik takvime uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

·   Yönetmelik ve Yönerge hazırlanması çalışmalarında katkıda bulunmak,

·   Birimlere Mevzuat ve işleyiş yönünde Rehberlik ve Danışmanlık hizmeti vermek,

·   Akademik Takvimi hazırlamak,

·   Eğitim Planlarında ve derslerde yapılan değişikliklerin kontrolü,

·   Yeni açılan/açılacak Fakülte, Bölüm ve Program vb. Birimlerin işlemlerini takip etmek,

·   ÖSYM Kılavuz ve Kontenjan işlemlerinin takibi

·   Kayıt yerleri ve kayıt tarihlerinin ÖSYM’ye bildirilmesi,

·   Kayıt için gerekli planlamanın yapılması,

·   Yeni kayıt işlemlerinin koordinasyonu ve kayıtların yapılması,

·   Kayıt yenileme işlemlerinin koordinasyonu ve ders kayıtlarının takibi,

·   Duyuruların hazırlanması ve web sayfasında yayınlanması,

·   Öğrenci Disiplin İşlerinin takibi, 

·   Öğrenci istatistiklerini hazırlamak ve saklamak; gerektiğinde iç ve dış paydaşlarla paylaşmak,

·   Daire Başkanlığımız web sayfasını güncellemek,

·   YÖK, ÖSYM ve KYK gibi Kurumlarla koordinasyonu ve yazışmaların yapılmasını sağlamak,

·   Bologna ile ilgili sayfalar ile güncelleme ve düzenlemelerin takip etmek,

·   Öğrenciler ile ilgili yazışmaları takip etmek,

·   Yatay Geçiş Kontenjanları ile Başvuru ve Değerlendirme takvimini belirlemek ve YÖK’e bildirmek,

·   Yatay Geçiş işlemlerinin koordinasyonu,

·   Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul ve eğitim durumlarının koordinasyonu,

·   Ortak Seçmeli Dersler (OSD) ile ilgili işlemleri yürütmek,

·   YÖKSİS veri girişlerinin yapılması ve YÖKSİS bilgilerinin güncel tutulması.

Otomasyon Birimi 

Adı-Soyadı

Ünvanı

İletişim Bilgileri

Görev Konuları

   

·  Öğrenci İşleri Otomasyon Sisteminin (OBS) yönetmek,

·  OBS’de karşılaşılan problemleri çözmek ve çözüm için Yazılımcı firma ile iletişim kurmak,

·  Eğitim-öğretimin mevzuat hükümlerine ve akademik takvime uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

·  Yönetmelik ve Yönerge hazırlanması çalışmalarında katkıda bulunmak,

·  Birimlere Mevzuat ve işleyiş yönünde Rehberlik ve Danışmanlık hizmeti vermek,

·  Akademik Takvimin uygulanmasını otomasyon sisteminden takip etmek,

·  Eğitim Planlarında ve derslerde yapılan değişikliklerin otomasyon sistemine uyarlanmak,

·  Yeni açılan Birim, Bölüm ve Programların otomasyona tanımlanmak,

·  Otomasyona kullanıcı tanımlama ve şifre işlemleri,

·  ÖSYM Kılavuz ve Kontenjan işlemlerinin takibi

·  Kayıt yerleri ve kayıt tarihlerinin ÖSYM’ye bildirilmesi,

·  Kayıt için gerekli planlamanın yapılması,

·  Yeni kayıt işlemlerinin koordinasyonu ve kayıtların yapılması,

·  Kayıt yenileme işlemlerinin koordinasyonu ve ders kayıtlarının takibi,

·  Duyuruların hazırlanması ve web sayfasında yayınlanması,

·  Akademik dönem sonlarında ve gerektiğinde şartlı başarılı işlemlerini yapmak,

·  Öğrenci Disiplin İşlerinin takibi,       

·  Öğrenci istatistiklerini hazırlamak ve saklamak; gerektiğinde iç ve dış paydaşlarla paylaşmak,

·  ÖSYM ya da diğer kurum ve birimlerce talep edilen öğrenci istatistiklerini hazırlanmak,

·  Daire Başkanlığımız web sayfasının güncellemek,

·  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı twitter hesabının yönetmek,

·  YÖK, ÖSYM ve KYK gibi Kurumlarla koordinasyonu ve yazışmaların yapılmasını sağlamak,

·  Üniversite Burs başvurularını KYK’ya bildirmek,

·  Burs ve kredi alan öğrencilerin bilgilerinin otomasyonda güncel olarak tutulmasını sağlamak,

·  Bologna ile ilgili sayfalar ile güncelleme ve düzenlemelerin takip etmek,

·  Öğrenciler ile ilgili yazışmaları takip etmek,

·  Katkı payı/öğrenim ücretlerinin tahakkuk, tahsilat ve iade işlemlerini takip etmek ve otomasyona işlemek,

·  Yatay Geçiş Kontenjanları ile Başvuru ve Değerlendirme takvimini belirlemek ve YÖK’e bildirmek,

·  Yatay Geçiş işlemlerinin koordinasyonu,

·  Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul ve eğitim durumlarının koordinasyonu,

·  YÖK ile microsoft teams üzerinden on-line olarak veya telefon ile irtibat sağlanmak, iş ve işlemleri takip etmek,

·  YÖKSİS veri girişlerinin yapılması ve YÖKSİS bilgilerinin güncel tutulması,

·  Stratejik Plan, Faaliyet Raporu hazırlanmasına ve Kalite çalışmalarına katkıda bulunmak,

·  Şube Müdürleri ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer işler.

Mustafa GÖKÇENOĞLU

Şef

0276 221 2121

0276 221 2207

Dahili 1321

mustafa.gokcenoglu@usak.edu.tr

Ercan YAPAR

Memur

0276 221 2121

0276 221 2207

Dahili 1313

ercan.yapar@usak.edu.tr

 

·  Ortak Seçmeli Dersler (OSD) Koordinatörlüğü işlemleri

 

 Burslar, Harçlar ve Diploma Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Adı-Soyadı

Ünvanı

İletişim Bilgileri

Görev Konuları

Rafet GEZER

Şube Müdürü

0276 221 2121

0276 221 2207

Dahili 1304

rafet.gezer@usak.edu.tr

·  YÖK, KYK ve diğer kurumlar tarafından öğrencilere verilen burs işlemlerinin takibi

·  Yönetmelik ve Yönerge hazırlama işlemlerine katkıda bulunmak,

·  YÖK, ÖSYM ve KYK gibi Kurumlarla koordinasyonun sağlanması, yazışmaların yapılması,

·  Üniversite Burs başvurularını KYK’ya bildirmek,

·  Burs ve kredi alan öğrencilerin bilgilerinin otomasyonda güncel olarak tutulmasını sağlamak,

·  Başarılı ve dereceye giren öğrencilerin belirlenmesi,

·  Katkı payı/öğrenim ücretlerinin tahakkuk, tahsilat ve iade işlemlerinin takibi sağlamak,

·  Mezun öğrencilerin not ortalamalarının ve Birimlerden gönderilen mezuniyet evraklarının doğruluğunun kontrolünün takibi,

·  Öğrenci kimlik kartlarının basımı, dağıtımı ve bandrol işlemlerinin takibi,

·  Kayıp, çalıntı, arızalı kimlik kartlarının basılması ve yazışmalarının yapılması,

·  Arızalı veya diğer nedenlerden dolayı iade edilen öğrenci kimlik kartlarının imha komisyonu tarafından imha işlemlerinin yapılması,

·  Mezuniyet evraklarının doğruluğunun kontrolünün takibi,

·  Diploma, diploma eki, başarı, onur ve üstün onur belgelerinin basımı, bilgilerin doğruluğunun kontrolü, OBS’ye girilmesi ve öğrencilere teslim edilmesinin takibi,

·  İlişik kesme belgelerinin kontrolü, otomasyona işlenmesi ve saklanmasının takibi,

·  Yanlış veya hatalı basılan diploma vb. belgeler ile kimlik kartlarının imha edilmesi.

·  Daire Başkanlığı elektronik postalarının kontrolü, cevaplanması,

·  Daire Başkanı tarafından verilen diğer işler.

Burslar ve Harçlar Birimi

Adı-Soyad
Ünvanı

İletişim Bilgileri

Görev Konuları

 

 

·   YÖK, KYK ve diğer kurumlar tarafından öğrencilere verilen bursların takibi,

·   Üniversite Burs başvurularını KYK’ya bildirmek,

·   Burs ve kredi alan öğrencilerin bilgilerinin otomasyonda güncel olarak tutulmasını sağlamak,

·   Başarılı ve dereceye giren öğrencilerin belirlenmesi,

·   Katkı payı/öğrenim ücretlerinin tahakkuk, tahsil ve iade işlemleri,

·   Daire Başkanlığı elektronik postalarının kontrolü, cevaplanması.

·   Şube Müdürleri ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer işler

Diploma Birimi

Adı-Soyadı

Ünvanı

İletişim Bilgileri

Görev Konuları

Ali ARSLANALP

Bilgisayar İşletmeni

0276 221 2121

0276 221 2207

Dahili 1350-1351

ali.arslanalp@usak.edu.tr

·   Mezun öğrencilerin not ortalamalarının ve Birimlerden gönderilen mezuniyet evraklarının doğruluğunun kontrolü,

·   Diploma, diploma eki, başarı, onur ve üstün onur belgelerinin basımı, bilgilerin doğruluğunun kontrolü, OBS’ye girilmesi ve öğrencilere teslim edilmesi,

·   İlişik kesme belgelerinin kontrolü, OBS’ye işlenmesi ve saklanması,

·   Yanlış veya hatalı basılan diploma vb. belgeler ile kimlik kartlarının imha edilmesi

·   Öğrenci kimlik kartlarının basımı ve dağıtımı,

·   Kayıp, çalıntı, arızalı kimlik kartlarının basılması ve yazışmaları

·   Arızalı veya diğer nedenlerden dolayı iade edilen öğrenci kimlik kartlarının imha komisyonu tarafından imha işlemlerinin yapılması,

·   Yanlış ve hatalı basılan diplomaların imha komisyonu tarafından imha işlemlerinin yapılması,

·   Stratejik Plan, Faaliyet Raporu hazırlanmasına ve Kalite çalışmalarına katkıda bulunmak,

·   Daire Başkanlığı elektronik postalarının kontrolü, cevaplanması,

·   Şube Müdürleri ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer işler.

Ömer BİÇER

Bilgisayar İşletmeni

 

 

0276 221 2121

0276 221 2207

Dahili 1353

omer.bicer@usak.edu.tr

 

 

 


Oluşturma: 14 Mart 2018