İdari İşler Şube Müdürlüğü 

Adı-Soyadı

Ünvanı

İletişim Bilgileri

Görev Konuları

Feyyaz DİKKAŞ

Şube Müdürü

 

0276 221 2121

0276 221 2207

Dahili 1308

feyyaz.dikkas@usak.edu.tr

 

·     Daire Başkanlığı’nın sekreterya hizmetlerinin yürütülmesi,

·     Yazışmaların yapılması,

·     Gelen evrak ve giden evrakların tasnifi, dosyalanması,

·     Evrak kayıt veya EBYS sistemi üzerinden işlemleri gerçekleştirmek,

·     Daire Başkanlığımız görev alanları ile ilgili Senato ve Üniversite Yönetim Kurullarında görüşülecek gündem konularının takibi,

·     Olur’ların alınması,

·     Personel özlük işlemlerini takip etmek (terfi, atama, hastalık izni, yıllık izin, mazeret izni vb.),

·     SGK, Yolluk ve Harcırah işlemleri,

·     Satın alma ve muhasebe işlemlerinin takibi,

·     Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemleri,

·     Kalite işlemlerinin takibi ve düzenlenmesi,

·     Stratejik Plan ve Faaliyet raporlarının hazırlanması,

·     Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı twitter hesabının yönetmek,

·     Daire Başkanlığının elektronik postalarını kontrol etmek ve cevaplandırmak,

·     Daire Başkanlığımız web sayfasının düzenlenmesi ve güncellenmesi,

·     Daire Başkanlığının elektronik postalarını kontrol etmek ve cevaplandırmak,

·     YÖK, ÖSYM ve KYK gibi Kurumlarla koordinasyonun sağlanması,

·     Daire Başkanı tarafından verilen diğer işler.

 

Yazı İşleri Birimi 

Adı-Soyadı
Ünvanı

İletişim Bilgileri

Görev Konuları

Aziz Can ALTINOK

Bilgisayar İşletmeni

 0276 221 2121

0276 221 2207

Dahili 1340

azizcan.altinok@usak.edu.tr

·      Yazışmaların yapılması,

·      Gelen evrak ve giden evrakların tasnifi, dosyalanması, arşivlenmesi,

·      Evrak kayıt veya EBYS sistemi üzerinden işlemleri gerçekleştirmek,

·      Olur’ların alınması,

·      Daire Başkanlığı elektronik postalarının kontrolü, cevaplanması,

·      Daire Başkanlığının görev alanları ile ilgili Senato ve Üniversite Yönetim Kurullarında görüşülecek gündem konularının takibi,

·      Stratejik Plan, Faaliyet Raporu hazırlanmasına ve Kalite çalışmalarına katkıda bulunmak,

·     Şube Müdürleri ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer işler.

Ali ARSLANALP

Bilgisayar İşletmeni

0276 221 2121

0276 221 2207

Dahili 1342

ali.arslanalp@usak.edu.tr

 

Muhasebe Birimi 

Adı-Soyadı

Ünvanı

İletişim Bilgileri

Görev Konuları

Metehan YILDIZ

Bilgisayar İşletmeni

0276 221 2121

0276 221 2207

Dahili 1301

metehan.yildiz@usak.edu.tr

 

·       Muhasebe işlemlerinin yapılması,

·       Ayniyat işlemleri,

·       Satın alma işlemleri,

·       Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemleri,

·       Maaş işlemleri,

·       SGK işlemleri,

·       Yolluk ve Harcırah işlemleri,

·       Staj ödeme işlemleri ve yazışmaları ,

·       Personel hareketlilik işlemleri (Gelen-Giden-Görevlendirilen)

·       Öğrenci Staj işlemlerini takip etmek,

·       Stratejik planın hazırlanması,

·       Faaliyet raporlarının hazırlanması,

·       Kalite çalışmalarına katkıda bulunmak,

·       Daire Başkanlığı elektronik postalarının kontrolü, cevaplanması,

·       Şube Müdürleri ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer işler.

 

Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü 

Adı-Soyadı

Ünvanı

İletişim Bilgileri

Görev Konuları

Ayşe GÜLHAN

Şube Müdürü

 

0276 221 2121

0276 221 2207

Dahili 1306

ayse.gulhan@usak.edu.tr

 

·   Eğitim-öğretimin mevzuat hükümlerine ve akademik takvime uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

·     Yönetmelik ve Yönerge hazırlama işlemleri.

·     Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili Yönetmelik ve Yönergeler ile uygulama usul ve esaslarının belirlemek,

·     Birimlere Mevzuat ve işleyiş yönünde Rehberlik ve Danışmanlık hizmeti vermek,

·     Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile Fakülte/Yüksekokul, Bölüm, Program açma/kapama işlemlerinin yürütülmesi,

·     Eğitimin Planlanması ve ders planlarının yapılması,

·     Eğitim Planlarında ve derslerde yapılan değişikliklerin kontrolü,

·     Akademik takvimin hazırlanması,

·     Öğrenci İşleri Otomasyon Sisteminin yönetimi,

·     ÖSYM Kılavuz ve Kontenjan işlemlerinin takibi

·     Yeni kayıt işlemlerinin koordinasyonu ve kayıtların yapılması,

·     Kayıt yerleri ve kayıt tarihlerinin ÖSYM’ye bildirilmesi,

·     Kayıt için gerekli planlamanın yapılması,

·     Kayıt yenileme işlemlerinin koordinasyonu ve ders kayıtlarının takibi,

·     Duyuruların hazırlanması ve web sayfasında yayınlanması,

·     YÖK, ÖSYM ve KYK gibi Kurumlarla koordinasyonun sağlanması,

·     Bologna ile ilgili sayfalar ile güncelleme ve düzenlemelerin takibi,

·     Öğrenciler ile ilgili yazışmaların takibi,

·     Öğrenci Disiplin İşlerinin takibi,

·     İstatistiklerin hazırlanması; iç ve dış paydaşlarla paylaşılması, 

·     Yatay Geçiş işlemlerinin koordinasyonu,

·     Yatay Geçiş Kontenjanları ile Başvuru ve Değerlendirme takvimini belirlemek ve YÖK’e bildirmek,

·     Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul ve eğitim durumlarının koordinasyonu,

·     YÖKSİS bilgilerinin güncel tutulmasını sağlamak,

·     Duyuruların hazırlanması ve web sayfasında yayınlanması,

·      Daire başkanlığı elektronik postalarını kontrol etmek, cevaplandırmak,

·     Daire Başkanı tarafından verilen diğer işler.

 

Eğitim Öğretim Birimi 

Adı-Soyadı

Ünvanı

İletişim Bilgileri

Görev Konuları

 

 

·       Eğitim-öğretimin mevzuat hükümlerine ve akademik takvime uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

·       Yönetmelik ve Yönerge hazırlanması çalışmalarında katkıda bulunmak,

·       Birimlere Mevzuat ve işleyiş yönünde Rehberlik ve Danışmanlık hizmeti vermek,

·       Akademik Takvimi hazırlamak,

·       Eğitim Planlarında ve derslerde yapılan değişikliklerin kontrolü,

·       Yeni açılan/açılacak Fakülte, Bölüm ve Program vb. Birimlerin işlemlerini takip etmek,

·       ÖSYM Kılavuz ve Kontenjan işlemlerinin takibi

·       Kayıt yerleri ve kayıt tarihlerinin ÖSYM’ye bildirilmesi,

·       Kayıt için gerekli planlamanın yapılması,

·       Yeni kayıt işlemlerinin koordinasyonu ve kayıtların yapılması,

·       Kayıt yenileme işlemlerinin koordinasyonu ve ders kayıtlarının takibi,

·       Duyuruların hazırlanması ve web sayfasında yayınlanması,

·       Öğrenci Disiplin İşlerinin takibi,       

·       Öğrenci istatistiklerini hazırlamak ve saklamak; gerektiğinde iç ve dış paydaşlarla paylaşmak,

·       Daire Başkanlığımız web sayfasını güncellemek,

·       YÖK, ÖSYM ve KYK gibi Kurumlarla koordinasyonu ve yazışmaların yapılmasını sağlamak,

·       Bologna ile ilgili sayfalar ile güncelleme ve düzenlemelerin takip etmek,

·       Öğrenciler ile ilgili yazışmaları takip etmek,

·       Yatay Geçiş Kontenjanları ile Başvuru ve Değerlendirme takvimini belirlemek ve YÖK’e bildirmek,

·       Yatay Geçiş işlemlerinin koordinasyonu,

·       Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul ve eğitim durumlarının koordinasyonu,

·       Ortak Seçmeli Dersler (OSD) ile ilgili işlemleri yürütmek,

·       YÖKSİS veri girişlerinin yapılması ve YÖKSİS bilgilerinin güncel tutulması.

 

Otomasyon Birimi 

Adı-Soyadı

Ünvanı

İletişim Bilgileri

Görev Konuları

Faruk BABAKARDEŞ

Şef

0276 221 2121

0276 221 2207

Dahili 1341

faruk.babakardes@usak.edu.tr

 

·    Öğrenci İşleri Otomasyon Sisteminin (OBS) yönetmek,

·    OBS’de karşılaşılan problemleri çözmek ve çözüm için Yazılımcı firma ile iletişim kurmak,

·    Eğitim-öğretimin mevzuat hükümlerine ve akademik takvime uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

·    Yönetmelik ve Yönerge hazırlanması çalışmalarında katkıda bulunmak,

·    Birimlere Mevzuat ve işleyiş yönünde Rehberlik ve Danışmanlık hizmeti vermek,

·    Akademik Takvimin uygulanmasını otomasyon sisteminden takip etmek,

·    Eğitim Planlarında ve derslerde yapılan değişikliklerin otomasyon sistemine uyarlanmak,

·    Yeni açılan Birim, Bölüm ve Programların otomasyona tanımlanmak,

·    Otomasyona kullanıcı tanımlama ve şifre işlemleri,

·    ÖSYM Kılavuz ve Kontenjan işlemlerinin takibi

·    Kayıt yerleri ve kayıt tarihlerinin ÖSYM’ye bildirilmesi,

·    Kayıt için gerekli planlamanın yapılması,

·    Yeni kayıt işlemlerinin koordinasyonu ve kayıtların yapılması,

·    Kayıt yenileme işlemlerinin koordinasyonu ve ders kayıtlarının takibi,

·    Duyuruların hazırlanması ve web sayfasında yayınlanması,

·    Akademik dönem sonlarında ve gerektiğinde şartlı başarılı işlemlerini yapmak,

·    Öğrenci Disiplin İşlerinin takibi,       

·    Öğrenci istatistiklerini hazırlamak ve saklamak; gerektiğinde iç ve dış paydaşlarla paylaşmak,

·    ÖSYM ya da diğer kurum ve birimlerce talep edilen öğrenci istatistiklerini hazırlanmak,

·    Daire Başkanlığımız web sayfasının güncellemek,

·    Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı twitter hesabının yönetmek,

·    YÖK, ÖSYM ve KYK gibi Kurumlarla koordinasyonu ve yazışmaların yapılmasını sağlamak,

·    Üniversite Burs başvurularını KYK’ya bildirmek,

·    Burs ve kredi alan öğrencilerin bilgilerinin otomasyonda güncel olarak tutulmasını sağlamak,

·    Bologna ile ilgili sayfalar ile güncelleme ve düzenlemelerin takip etmek,

·    Öğrenciler ile ilgili yazışmaları takip etmek,

·    Katkı payı/öğrenim ücretlerinin tahakkuk, tahsilat ve iade işlemlerini takip etmek ve otomasyona işlemek,

·    Yatay Geçiş Kontenjanları ile Başvuru ve Değerlendirme takvimini belirlemek ve YÖK’e bildirmek,

·    Yatay Geçiş işlemlerinin koordinasyonu,

·    Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul ve eğitim durumlarının koordinasyonu,

·    YÖK ile microsoft teams üzerinden on-line olarak veya telefon ile irtibat sağlanmak, iş ve işlemleri takip etmek,

·    YÖKSİS veri girişlerinin yapılması ve YÖKSİS bilgilerinin güncel tutulması,

·    Stratejik Plan, Faaliyet Raporu hazırlanmasına ve Kalite çalışmalarına katkıda bulunmak,

·    Şube Müdürleri ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer işler.

Mustafa GÖKÇENOĞLU

Şef

0276 221 2121

0276 221 2207

Dahili 1321

mustafa.gokcenoglu@usak.edu.tr

 

 

Ercan YAPAR

Memur

0276 221 2121

0276 221 2207

Dahili 1313

ercan.yapar@usak.edu.tr

 

·    Ortak Seçmeli Dersler (OSD) Koordinatörlüğü işlemleri

 

Burslar, Harçlar ve Diploma Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

Adı-Soyadı

Ünvanı

İletişim Bilgileri

Görev Konuları

Rafet GEZER

Şube Müdürü

 

0276 221 2121

0276 221 2207

Dahili 1304

rafet.gezer@usak.edu.tr

 

·    YÖK, KYK ve diğer kurumlar tarafından öğrencilere verilen burs işlemlerinin takibi

·    Yönetmelik ve Yönerge hazırlama işlemlerine katkıda bulunmak,

·    YÖK, ÖSYM ve KYK gibi Kurumlarla koordinasyonun sağlanması, yazışmaların yapılması,

·    Üniversite Burs başvurularını KYK’ya bildirmek,

·    Burs ve kredi alan öğrencilerin bilgilerinin otomasyonda güncel olarak tutulmasını sağlamak,

·    Başarılı ve dereceye giren öğrencilerin belirlenmesi,

·    Katkı payı/öğrenim ücretlerinin tahakkuk, tahsilat ve iade işlemlerinin takibi sağlamak,

·    Mezun öğrencilerin not ortalamalarının ve Birimlerden gönderilen mezuniyet evraklarının doğruluğunun kontrolünün takibi,

·    Öğrenci kimlik kartlarının basımı, dağıtımı ve bandrol işlemlerinin takibi,

·    Kayıp, çalıntı, arızalı kimlik kartlarının basılması ve yazışmalarının yapılması,

·    Arızalı veya diğer nedenlerden dolayı iade edilen öğrenci kimlik kartlarının imha komisyonu tarafından imha işlemlerinin yapılması,

·    Mezuniyet evraklarının doğruluğunun kontrolünün takibi,

·    Diploma, diploma eki, başarı, onur ve üstün onur belgelerinin basımı, bilgilerin doğruluğunun kontrolü, OBS’ye girilmesi ve öğrencilere teslim edilmesinin takibi,

·    İlişik kesme belgelerinin kontrolü, otomasyona işlenmesi ve saklanmasının takibi,

·    Yanlış veya hatalı basılan diploma vb. belgeler ile kimlik kartlarının imha edilmesi.

·    Daire Başkanlığı elektronik postalarının kontrolü, cevaplanması,

·    Daire Başkanı tarafından verilen diğer işler.

 

Burslar ve Harçlar Birimi 

Adı-Soyadı

Ünvanı

İletişim Bilgileri

Görev Konuları

 

 

·       YÖK, KYK ve diğer kurumlar tarafından öğrencilere verilen bursların takibi,

·       Üniversite Burs başvurularını KYK’ya bildirmek,

·       Burs ve kredi alan öğrencilerin bilgilerinin otomasyonda güncel olarak tutulmasını sağlamak,

·       Başarılı ve dereceye giren öğrencilerin belirlenmesi,

·       Katkı payı/öğrenim ücretlerinin tahakkuk, tahsil ve iade işlemleri,

·       Daire Başkanlığı elektronik postalarının kontrolü, cevaplanması.

 

Diploma Birimi 

Adı-Soyadı

Ünvanı

İletişim Bilgileri

Görev Konuları

Ömer BİÇER

Bilgisayar İşletmeni

0276 221 2121

0276 221 2207

Dahili 1351

omer.bicer@usak.edu.tr

 

·       Mezun öğrencilerin not ortalamalarının ve Birimlerden gönderilen mezuniyet evraklarının doğruluğunun kontrolü,

·       Diploma, diploma eki, başarı, onur ve üstün onur belgelerinin basımı, bilgilerin doğruluğunun kontrolü, OBS’ye girilmesi ve öğrencilere teslim edilmesi,

·       İlişik kesme belgelerinin kontrolü, OBS’ye işlenmesi ve saklanması,

·       Yanlış veya hatalı basılan diploma vb. belgeler ile kimlik kartlarının imha edilmesi

·       Öğrenci kimlik kartlarının basımı ve dağıtımı,

·       Kayıp, çalıntı, arızalı kimlik kartlarının basılması ve yazışmaları

·       Arızalı veya diğer nedenlerden dolayı iade edilen öğrenci kimlik kartlarının imha komisyonu tarafından imha işlemlerinin yapılması,

·       Yanlış ve hatalı basılan diplomaların imha komisyonu tarafından imha işlemlerinin yapılması,

·       Daire Başkanlığı elektronik postalarının kontrolü, cevaplanması,

·       Stratejik Plan, Faaliyet Raporu hazırlanmasına ve Kalite çalışmalarına katkıda bulunmak,

·       Daire Başkanlığı elektronik postalarının kontrolü, cevaplanması,

·       Şube Müdürleri ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer işler.

 

 

 

 

 


Oluşturma: 14 Mart 2018