18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"nun 15. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 78. madde ile “…milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan…” öğrencilere eğitim-öğretime devam hakkı verilmiştir.  

Aynı kanun maddesinde “…Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler...” hükmüne istinaden Üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler aşağıda belirtilen başvuru ve değerlendirme takvimine göre Üniversitemize yatay geçiş yapabilirler.

  

Uşak Üniversitesi

7143 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre

Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru Tarihi

 Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kayıt Tarihi

Öğrencinin

Önceki Üniversitesinden

Özlük Dosyasının

İstenmesi

 Başlangıç

 Bitiş

Başlangıç

 Bitiş

 Başlangıç

 Bitiş

18.05.2018

25.09.2018

26.09.2018

27.09.2018

28.09.2018

01.10.2018

03.10.2018

05.10.2018

 

 Başvuru ve Değerlendirme

1. Öğrenciler 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanarak eğitimine devam edebilmek için öncelikle ilişiklerinin kesildiği Yükseköğretim Kurumuna başvurarak, öğrencilik statüsü kazanmış olması gerekmektedir.

2. İşi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyerek, yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin; üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği programın taban puanını sağlamaları gerekmektedir.

3.  Yatay geçiş başvurularının değerlendirmesi Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenen 7143 Af  Kanunu Uygulama İlkelerine ve göre yapılır.

4.   Her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için ÖSYS Kılavuzlarında belirlenen öğrenci kontenjanlarının % 20’u kadar yatay geçiş kontenjanı belirlenmiştir. Yatay geçiş kontenjan hesaplamasında küsuratlı rakamlar yukarıya yuvarlanarak kontenjan tespiti yapılacaktır. Ancak işi gereği yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin durumlarını belgelemeleri kaydı ile kontenjan sınırlaması olmadan yatay geçiş başvuruları kabul edilecektir.

5.  7143 sayılı Af Kanunu Uygulama İlkelerinde belirtilen yatay geçiş şartlarını taşıyan öğrencilerin, başvuruları kabul edilecektir. Ancak disiplin cezası almış öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

Başvuruda İstenilecek Belgeler

Zorunlu Belgeler

1.      Başvuru Dilekçesi

2.      LYS Sınav Sonuç (puan) belgesi

3.      ÖSYM Yerleştirme belgesi

4.      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5.      2 Adet fotoğraf

6.      Öğrenci Belgesi

7.      Disiplin Cezası almadığına dair belge

İsteğe Bağlı Belgeler (Muafiyet İşlemleri için kullanılacaktır)

1.      Transkript (Onaylı)

2.      Ders İçerikleri (Onaylı) 


20 Mayıs 2018