2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na geçici maddeler ekleyen ve 05.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 7417 Sayılı Kanunun 35’inci maddesi ile düzenlenen Geçici 83’üncü maddeye istinaden;

Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar;

Üniversitemizden :

     1.  Kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, 

2. Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkum olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, 

3.  Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile 

4. ÖSYM tarafından Üniversitemiz bünyesindeki bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar,

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (05 Kasım 2022 tarihine kadar) ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2022-2023 Eğitim – Öğretim Yılından itibaren öğrenimlerine başlayabileceklerdir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde Üniversitemize başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılacaktır.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak Üniversitemize kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş başvurusunda bulunabilecektir.

Başvurular;

1. Bizzat ya da noter kanalıyla vekil tayin edilen kişi tarafından Öğrencinin kaydının silindiği Birime yapılacaktır. 

2.  Süresi dışında ve/veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

3. Yükseköğretim Kurulu tararfından belirlenen 7417 sayılı kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esaslar için tıklayınız. 

4.  Başvuru formu için tıklayınız.

Başvuruda istenilecek belgeler;

1. Lise / Önlisans / Lisans / Lisansüstü Diploması ve fotokopisi (Üniversitemizi kazanıp hiç kayıt yaptırmamış olanlar içindir)

2. Yerleşme Sonuç Belgesi internet çıktısı (Üniversitemize kayıt hakkı kazandığı halde hiç kayıt yaptırmayan öğrencilerden talep edilecektir.)

3. Erkek adaylardan Askerlik Şubelerinden alınan askerlik durumunu belirtir belge.

4. Adli Sicil Belgesi (e‐devletten alınabilir)

5. Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi

6. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet 4,5x6 cm fotoğraf

7417 Sayılı Af Kanunu Kapsamında Yatay Geçiş

Kaydının silindiği üniversiteye 7417 sayılı Af Kanunu kapsamında kayıt yaptırmış ve Üniversiteye giriş yılındaki puanı, geçmek istediği bölüm/programın taban puanına eşit veya daha yüksek olması gerekir.    

 Yatay geçiş başvurusu için gerekli belgeler

 1.     Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçesi için tıklayınız.)

 2.     Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 3.     Öğrenci Belgesi

 4.     ÖSYS Yerleştirme Belgesi

 5.     Fotoğraf (2 Adet) 

 6.     Transkript

 7.     Ders İçerikleri

Yatay Geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler, yatay geçiş yapmak istediği, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına elden veya posta ile müracaat edebilirler. Postada yaşanabilecek gecikme veya kayıplardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

Güz Döneminde Eğitime Başlayacak Olanlar İçin

Başvuru Tarihi               : 01-09 Eylül 2022

Değerlendirme Tarihi     : 12-14- Eylül 2022

Sonuçların İlanı             : 15 Eylül 2022

Kayıt Tarihi                   : 16-20 Eylül 2022

Bahar Döneminde Eğitime Başlayacak Olanlar İçin

Başvuru Tarihi               : 07-18 Kasım 2022

Değerlendirme Tarihi     : 21-23 Kasım 2022

Sonuçların İlanı             : 24 Kasım 2022

Kayıt Tarihi                   : 25-29 Kasım 2022

 

 

 

 

07 Temmuz 2022