18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı "VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN" nun 15. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 78- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir."

 

Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca aftan yararlanmak isteyen öğrencilerimiz 18 Eylül 2018 tarihine kadar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte; daha önce kayıtlı oldukları/yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna şahsen veya noter vekâletinin asli ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

 7143 Sayılı Af Kanunu Kapsamında Başvuruda İstenen Belgeler 

  • Başvuru Dilekçesi (Başvuru Dilekçesi için tıklayınız)
  • Lise / Önlisans / Lisans / Lisansüstü Diploması ve fotokopisi (Üniversitemizi kazanıp hiç kayıt yaptırmamış olanlar içindir)
  • Yerleşme Sonuç Belgesi internet çıktısı (Üniversitemize kayıt hakkı kazandığı halde hiç kayıt yaptırmayan öğrencilerden talep edilecektir.)
  • 1992 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylardan Askerlik Şubelerinden alınan askerlik durumunu belirtir belge.
  • Adli Sicil Belgesi (e-devletten alınabilir)
  • Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi
  • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5x6 cm fotoğraf

 

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kanunun uygulama ilkeleri için tıklayınız.

 

 


18 Mayıs 2018