Zorunlu Ortak Dersler Sınav Komisyonunun, zorunlu ortak dersler sınavlarında öğrencilerin uyması gereken kurallar ile gözetmenlerin görev ve sorumluluklarına ilişkin almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir. Sınavlara girecek olan öğrencilerimizin ve sınavlarda görev alacak olan Akademik Personelin sınav kurallarına uygun hareket etmeleri önemle duyurulur.

 ZORUNLU ORTAK DERSLER SINAV KURALLARI

1. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.) kullanmayınız.

2. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki “öğrenci bilgileri”, “öğrenci numarası” ve “kitapçık türü” alanlarının her birini dikkatli bir şekilde doldurarak ilgili yeri imzalayınız. Bu bölümlerin hatalı ya da eksik kodlanması, sınavınızın geçersiz sayılmasına sebep olacaktır.

3. Öğrenci numaranızı tam ve eksiksiz kodladığınızdan emin olunuz. Yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenci numaralarında yer alan “YU” harfleri yerine iki tane sıfır “00” kodlayacaklardır. Örneğin YU1234567 öğrenci numarası 001234567 olarak kodlanacaktır.

4. Sınavlara öğrenciler öğrenci kimlik kartlarıyla/belgeleriyle girmek zorundadırlar. Öğrenci kimlik kartı/belgesi yanında olmayanlar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

5. Sınavda kalem, kalemtıraş, silgi, kalem ucu vb. araç-gereçlerin alışverişi kesinlikle yasaktır.

6. Sınav süresince cep telefonu kapalı ve masa üzerinden uzak bir konumda tutulacaktır.

7. Öğrenciler gözetmenlerin uyarılarına uymak zorundadırlar. Sınavlarda gözetmenler gerekli gördükleri takdirde öğrencilerin yerini değiştirebilir.

8. Sınavda öğrencilerin oturdukları yerde ders ile ilgili/ilgisiz herhangi bir ders notu, kitap vb. materyal bulundurmaları kesinlikle yasaktır. Aksi halde, kopya muamelesi yapılacaktır.

9. Sınav salonunu terk eden öğrenciler her ne sebeple olursa olsun, sınavın bitiş saatine kadar bir daha sınav salonuna giremeyecektir.

10. Sınavların ilk otuz (30) dakikası dolmadan öğrencilerin sınav salonunu terk etmesi kesinlikle yasaktır.

11. Sınav başladıktan on beş (15) dakika sonra gelen öğrenciler sınava kesinlikle alınmayacaktır.

12.  Sınav bitiminde sınav kitapçığı ve optik formu salon görevlisine mutlaka elden teslim ediniz.

Önemli Hatırlatmalar

1. Sınavda kopya çeken, çektiren veya bunlara teşebbüs eden öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 5, 7 ve 8. maddeleri gereği bir ya da iki yarıyıl uzaklaştırma cezası ile cezalandırılırlar.

2. Sınavda kendi yerine başkasını sınava sokan veya başkasının yerine sınava giren öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 8. maddesinin (d) fıkrasına göre iki yarıyıl uzaklaştırma cezası ile cezalandırılırlar.

3. Sınav düzenini bozarak sınavın yapılmasına herhangi bir şekilde engel olan öğrenciler,  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 8. maddesinin (a) fıkrasına göre iki yarıyıl uzaklaştırma cezası ile cezalandırılırlar.

Zorunlu Ortak Dersler Sınav Komisyonu

 

ZORUNLU ORTAK DERSLER SINAVLARINDA GÖREVLİ GÖZETMENLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

 Sınav Öncesinde Yapılacaklar

 1. Gözetmenler, birim (fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu) sekreterliğinin bilgisi olmadan kendi aralarında görev değişikliği yapamaz. Görevli akademik personel dışındaki bireyler (yüksek lisans öğrencileri, idari personel vd.), sınavda gözetmen olarak görevlendiremez.

2. Birim sekreterliğinden sınav evrakları teslim alınır. Sınav başlama saatinden en az 15 dakika önce sınav salonunda hazır bulunulur.

3. Öğrencilerin öğrenci kimlik kartları/belgeleri kontrol edilir. Öğrenci kimliği/belgesi olmayan öğrenciler sınava alınmaz.

4. Sınav kuralları yüksek sesle öğrencilere açıklanır.

5. Sınavın başlangıç ve bitiş saatleri, tahtaya herkesin görebileceği bir şekilde yazılır.

6. Öğrenciler, cep telefonu, tablet vb. elektronik araçlarını kapalı duruma getirmeleri ve sınav süresince açmamaları konusunda uyarılır. Yanlarında getirmiş oldukları müsvedde kâğıt, defter, kitap, ders notu, sözlük vb. araçlar varsa bu araçlar teslim alınır ve sınav süresince sınav salonunda uygun bir yerde muhafaza edilir.

7. Öğrenciler, cevap kâğıtlarındaki ve soru kitapçıklarındaki ilgili alanları eksiksiz/hatasız bir şekilde kodlamaları konusunda uyarılır. Yabancı uyruklu öğrenciler için öğrenci numaralarında yer alan “YU” harfleri için iki tane sıfır “00” kodlaması yapmaları gerektiği hatırlatılır.

8. Öğrencilerin soru kitapçıklarını hızlı bir şekilde kontrol etmeleri sağlanır. Kusurlu kitapçık varsa birim sekreterliğinden yedek kitapçık talep edilir.

9. Sınav salon kapıları, sınav süresince açık tutulur.

 Sınav Sırasında Yapılacaklar

1. Gözetmenler, sınav süresince cep telefonunu kapalı veya sessiz konumda tutacak ve sınav süresince telefonu ile meşgul olmayacaktır. Sınav sırasında kitap, dergi vb. okumaları yasaktır.

2. Sınav yoklama listesi öğrencilere imzalatılır.

3. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir aday sınava alınmaz.

4. Sınavın ilk 30 dakikasından önce öğrencilerin sınav salonundan çıkmaları yasaktır.

5. Salonda sessizce dolaşılarak, öğrencilerin cevap kâğıtlarındaki “kitapçık türü” ve “öğrenci numarası (özellikle yabancı öğrenciler için)” kodlamaları kontrol edilir. Hatalı kodlama yapan öğrenciler uyarılır. Öğrencilerin cevap kâğıtlarında yer alan “görevli gözetmenin adı-soyadı” bölümü paraflanır.

6. Sınav süresince öğrenciler ile alçak sesle konuşmak yasaktır. Öğrencilerin sorularını herkesin duyabileceği şekilde yüksek sesle sormaları sağlanır.

7. Sınav salonunu terk eden öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun sınav salonuna geri alınmaz.

8. Kopya çeken öğrenciler hakkında tutanak tutulur.

9. Sınav düzenini bozan öğrenciler hakkında tutanak tutulur.

10. Sınav yoklama listesi kontrol edilir. Yoklama listesine imza atmayan öğrenciler uyarılır.

 Sınav Sonrasında Yapılacaklar

1. Öğrencilerin sınav evrakları elden teslim alınır.

2. Tüm sınav evrakları toplanmadan öğrencilerin sınav salonunu terk etmelerine izin verilmez.

3. Sınav yoklama listesi, sınav evrakları ve varsa tutanaklar birim sekreterliğine elden teslim edilir.

 

 Zorunlu Ortak Dersler Sınav Komisyonu

17 Mayıs 2018