Santral Birimi; Üniversite Yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Üniversitenin tüm iletişim faaliyetleri ile ilgili, genel santral ve telefon aktarımı hizmetlerini yerine getirmekle sorumlu olup, başlıca görevleri;

·         Üniversite genel santral ve telefon aktarımı hizmetlerini yerine getirmek, gelen telefonları cevaplamak

           ve ilgili birime yönlendirmek.

·         Kurum içi ve kurum dışı haberleşmeyi düzenli bir şekilde sağlamak.

·         Kurum dışından arayanlara, kuruma yakışır şekilde cevap vermek.

·         Üniversite içi iç hatları ve şehir içi hatları talep eden personele veya öğretim elemanlarına bağlamak.

·         Santral bakım, onarım ve temizliğini düzenli olarak yapmak.

·         Arıza meydana geldiğinde Birim Amir’ine ve diğer ilgililere bilgi vermek ve arızanın giderilmesini

          sağlamak.

·         Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak.

·         Sorumluluğunda olan bütün büro makineleri ve demirbaşların her türlü hasara karşı korunması için

          gerekli tedbirleri almak, Şubesinde mevcut araç, gereç ve her türlü malzemenin yerinde ve ekonomik

          kullanılmasını sağlamak.

·         Görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve güncel

          olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak.

·         Uygulamada karşılaşılan güçlük ve tıkanıklıkları gidermek, gereken tedbirleri almak ve uygulamak,

          yetkisi dışında kalanlar için daire başkanına öneride bulunmak.

·         Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri iş sağlığı ve

          güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak.