Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü’ne bağlı olan eğitim Öğretim Birimi; eğitim öğretimin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plan, program ve Senato Kararları doğrultusunda planlamak, organizasyon, koordinasyon görevlerini yerine getirmek, uygulamasını sağlamak ve denetimini yapmak; Fakülte, Bölüm, Program  vb. yeni birimlerin açılma işlemlerini takip etmekten sorumludur.

Eğitim-Öğretim Birmimizin başlıca görevleri;

 

·  Eğitim-öğretimin mevzuat hükümlerine ve akademik takvime uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

 

·   Yönetmelik ve Yönerge hazırlanması çalışmalarında katkıda bulunmak, 

 

·   Birimlere Mevzuat ve işleyiş yönünde Rehberlik ve Danışmanlık hizmeti vermek, 

 

·   Akademik Takvimi hazırlamak, 

 

·   Eğitim Planlarında ve derslerde yapılan değişikliklerin kontrolü, 

 

·   Yeni açılan/açılacak Fakülte, Bölüm ve Program vb. Birimlerin işlemlerini takip etmek, 

 

·   ÖSYM Kılavuz ve Kontenjan işlemlerinin takibi, 

 

·   Kayıt yerleri ve kayıt tarihlerinin ÖSYM’ye bildirilmesi, 

 

·   Kayıt için gerekli planlamanın yapılması, 

 

·   Yeni kayıt işlemlerinin koordinasyonu ve kayıtların yapılması, 

 

·   Kayıt yenileme işlemlerinin koordinasyonu ve ders kayıtlarının takibi, 

 

·   Duyuruların hazırlanması ve web sayfasında yayınlanması,  

 

·   Öğrenci Disiplin İşlerinin takibi,        

 

·   Öğrenci istatistiklerini hazırlamak ve saklamak; gerektiğinde iç ve dış paydaşlarla paylaşmak, 

 

·   Daire Başkanlığımız web sayfasını güncellemek, 

 

·   YÖK, ÖSYM ve KYK gibi Kurumlarla koordinasyonu ve yazışmaların yapılmasını sağlamak,  

 

·   Bologna ile ilgili sayfalar ile güncelleme ve düzenlemelerin takip etmek, 

 

·   Öğrenciler ile ilgili yazışmaları takip etmek, 

 

·  Yatay Geçiş Kontenjanları ile Başvuru ve Değerlendirme takvimini belirlemek ve YÖK’e bildirmek, 

 

·   Yatay Geçiş işlemlerinin koordinasyonu, 

 

·   Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul ve eğitim durumlarının koordinasyonu, 

 

·   Ortak Seçmeli Dersler (OSD) ile ilgili işlemleri yürütmek, 

 

·   YÖKSİS veri girişlerinin yapılması ve YÖKSİS bilgilerinin güncel tutulmasından sorumludur.