Eğitim - Öğretim ve Mevzuat Birimi; eğitim öğretimin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plan, program ve Senato Kararları doğrultusunda planlamak, organizasyon, koordinasyon görevlerini yerine getirmek, uygulamasını sağlamak ve denetimini yapmak, Fakülte, Bölüm, Program  vb. yeni birimlerin açılma işlemleri; mevzuatları takip etmek, güncellemek, yöentemlik, yönerge hazırlamak vb. işlemlerden sorumludur.

Eğitim-Öğretim Birmimizin başlıca görevleri;

     ·   Eğitim-öğretimin mevzuat hükümlerine ve akademik takvime uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

·   Yönetmelik ve Yönerge hazırlanması çalışmalarında katkıda bulunmak, 

 

·   Birimlere Mevzuat ve işleyiş yönünde Rehberlik ve Danışmanlık hizmeti vermek, 

 

·   Akademik Takvimi hazırlamak, 

 

·   Eğitim Planlarında ve derslerde yapılan değişikliklerin kontrolü, 

 

·   Yeni açılan/açılacak Fakülte, Bölüm ve Program vb. Birimlerin işlemlerini takip etmek, 

 

·   ÖSYM Kılavuz ve Kontenjan işlemlerinin takibi, 

 

·   Kayıt yerleri ve kayıt tarihlerinin ÖSYM’ye bildirilmesi, 

 

·   Kayıt için gerekli planlamanın yapılması, 

 

·   Yeni kayıt işlemlerinin koordinasyonu ve kayıtların yapılması, 

 

·   Kayıt yenileme işlemlerinin koordinasyonu ve ders kayıtlarının takibi, 

 

·   Duyuruların hazırlanması ve web sayfasında yayınlanması,  

 

·   Öğrenci Disiplin İşlerinin takibi, 

      

·   Duyuruların hazırlanması ve web sayfasında yayınlanması, 

 

·   Öğrenci istatistiklerini hazırlamak ve saklamak; gerektiğinde iç ve dış paydaşlarla paylaşmak, 

 

·   YÖK, ÖSYM ve KYK gibi Kurumlarla koordinasyonu ve yazışmaların yapılmasını sağlamak,  

 

·   Bologna ile ilgili sayfalar ile güncelleme ve düzenlemelerin takip etmek, 

 

·  Yatay Geçiş Kontenjanları ile Başvuru ve Değerlendirme takvimini belirlemek ve YÖK’e bildirmek, 

 

·   Yatay Geçiş işlemlerinin koordinasyonu, 

 

·   Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul ve eğitim durumlarının koordinasyonu, 

 

·   Ortak Seçmeli Dersler (OSD) ile ilgili işlemleri yürütmek, 

 

·   YÖKSİS veri girişlerinin yapılması ve YÖKSİS bilgilerinin güncel tutulmasından sorumludur.