Daire Başkanlığı’mızın her türlü yazışma ve mali işlemleri, İdari İşler Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. İdari İşler Şube Müdürlüğü; Yazı İşleri Birimi ile Muhasebe İşlemleri Birimlerinden oluşmaktadır. 

İdari İşler Şube Müdürlüğü’nün başlıca görevleri;

   · Daire Başkanlığı’nın sekreterya hizmetlerinin yürütülmesi,

   · Yazışmaların yapılması,

   · Daire Başkanlığımız görev alanları ile ilgili Senato ve Üniversite Yönetim Kurullarında görüşülecek

     gündem konularının takibi,

   · Personel özlük işlemlerini takip etmek (terfi, atama, hastalık izni, yıllık izin, mazeret izni vb.),

   · Olur’ların alınması,

   · Gelen evrak ve giden evrakların tasnifi, dosyalanması,

   · Evrak kayıt veya EBYS sistemi üzerinden işlemleri gerçekleştirmek,

   · YÖK, ÖSYM ve KYK gibi Kurumlarla koordinasyonun sağlanması,

   · Daire Başkanlığının elektronik postalarını kontrol etmek ve cevaplandırmak,

   · Öğrenci Staj işlemlerini takip etmek,

   · SGK, Yolluk ve Harcırah işlemleri,

   · Satın alma ve muhasebe İşlemlerinin takibi,

   · Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemleri,

   · Kalite işlemlerinin takibi ve düzenlenmesi,

   · Stratejik Plan ve Faaliyet raporlarının hazırlanması,

   · Daire Başkanlığının elektronik postalarının kontrolü,

   · Daire Başkanlığının web sayfasının düzenlenmesinden sorumludur.