Öğrenci Bilgi SistemiBilgi Yönetim SistemiE-Posta
Sıkça Sorulan Sorular
Askerlik tecil belgesi almak istiyorum ne yapmalıyım?
Öğrenci olduğunuz andan itibaren mezun olana kadar üniversiteniz askerlik şubenize öğrenci belgeleri gönderilerek tecil işlemi gerçekleştirilmektedir.29 yaşına kadar tecil işlemi yapılabilmektedir ancak bu yaştan sonrası kayıt dondurup veya sildirip askere gitmek gerekir.


Danışmanımın kimdir, nasıl öğrenebilirim ve görevi nedir?
Öğrencinin öğrencilik hayatındaki işleri ile ilgilenen akademik görevlidir. Yeni kayıtlı öğrenciler ön kayıt formunu doldurduktan sonra kendi adına aldığı şifre ve öğrenci numarası ile OBS(öğrenci bilgi sistemi otomasyonu) girdiğinde danışmanını buradan öğrenebilir.

Danışmanın Görevleri
 • Danışman, öğrencinin öğrenimini başarılı olarak sürdürmesi ve kanunda öngörülen sürede tamamlayabilmesi için öğrencinin ders durumunu sürekli olarak izler ve öğrenciyi yönlendirir.
 • Danışman, Bölümde izlenecek öğretim planı, Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve diğer ilgili yönetmelik ve Yönergelerde belirtilen hususlarda öğrenciyi aydınlatır.
 • Danışman, Bölüm/Program Başkanlığının görüşünü alarak gerekli gördüğü hallerde öğrenci ailesine bilgi verir.
 • Danışman, maddi sıkıntı içersinde bulunan öğrencilerin yardım fonlarından yararlanmalarını sağlamak için gerekli girişimlerde bulunur.

Ders Muafiyeti Varmıdır? Nasıl Gerçekleştirilir?
Ders muafiyeti vardır.
 • Öğrenci daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu dersler için ilk kayıt olduğu yarıyılın başında muafiyet talebinde bulunabilir. Bu talebini eğitim-öğretimin başlama tarihinden sonraki ilk hafta içinde yapması gerekir. 
 • İlgili birimin yönetim kurulu, öğrencinin muafiyet talebinde bulunduğu derslerin hangilerinin kabul edileceğini dersi veren öğretim elemanının ve/veya bölüm/program intibak komisyonunun görüşünü alarak karar verir. Bu öğrencilere ilk yarıyıldan başlamak üzere alt ve/veya üst sınıftan da toplam 45 AKTS krediye kadar ders verilebilir. Bu öğrencilerden muafiyet talebinde bulunduğu yıl not ortalaması şartı aranmaz.

Derslere devamsızlık hakkım var mıdır?
Öğrenciler derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadırlar. Teorik derslerin % 30’undan, uygulamaların % 20’sinden fazlasına devam etmeyen ve uygulamalarda başarılı olamayan öğrenciler o dersten başarısız sayılır.


Devam eden öğrenciler akademik ortalamasını nasıl öğrenebilir?
Öğrenciye tahsis edilmiş şifre ve kullanıcı adıyla OBS(Öğrenci Bilgi Sistemi Otomasyonundan) ye girip öğrenebilir.


Diplomamı kaybettim. Ne yapmam gerekir?
Yerel veya Ulusal herhangi bir gazeteye kayıp ilanı verilerek, ilan (gazetenin kendisi) ve dilekçe ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurulması gerekmektedir.


Genel akademik ortalama nasıl hesaplanır?
 •  Genel ağırlıklı not ortalaması; ilgili derslerden alınmış harfli başarı notlarının, her birinin karşılığı olan başarı katsayılarının, o dersin AKTS kredisi ile çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu hesaplamalar sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. Virgülden sonraki üçüncü hane, beşten küçükse sıfıra; beş veya büyükse, ikinci haneyi bir artıracak şekilde yuvarlanarak hesaplanır.
 •  Danışman onayı alınmak koşulu ile öğrenciler, öğrenimleri süresince genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla, daha önce kayıt yaptırıp başarılı oldukları derse, tekrar derslerin açıldığı yarıyıllarda 45 AKTS krediyi aşmayacak şekilde kayıt yaptırıp tekrarlayabilirler. Dersi kaçıncı kez aldığı belirtilerek ders kayıtları yapılır. Tekrarlanan bu derslerden alınacak en son not geçerlidir.

Haklarımı öğrenmek için mevcut kanun ve yönetmeliklere nasıl ulaşabilirim?
İlgili yönetmelikler üniversitemizin web sitesinde yönetmelik-yönergeler başlığı altında yayınlanmaktadır.


Akademik ortalamaya etki eden dersler nelerdir ?
Ortak ve zorunlu dersler de dâhil olmak üzere, tüm dersler akademik ortalamaya dâhildir.


Staj Ders midir?
Stajlar not ortalamasına dâhil edilmez. Başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.  Uuygulamaya yönelik bir çalışma olup, mezuniyet için zorunludur.


Harcımı yatırdım ve dersimi internetten seçtim. Kaydım yapılıp tüm işlem bitmiş midir?
Bitmemiştir. Öğrencilerin her yarıyıl kayıt olacağı dersleri akademik takvimde belirtilen sürelerde seçerek danışmanı ile görüşüp onaylatması gerekir. Danışman onayı ile birlikte kayıt yenileme işlemi gerçekleşmiş olur.


Harç kredisi almaya hak kazanan öğrenciler dönem başında yatırmış oldukları harçları nasıl iade alabilirler?
Öğrencisi oldukları birimin dekanlık/müdürlüklerine kendi adlarına açılmış banka hesap numarası, iade tutarını belirten bir dilekçe ile müracaat edilmesi gerekir. Dekontun fotokopisi bu dilekçeye eklenir. Öğrencinin adına açılmış olan hesaba para iadesi yapılır.


Harç miktarı nedir, neye göre değişir?
Harç miktarı öğrencinin yatıracağı katkı payı miktarını gösterir ve Bakanlar Kurulunca belirlenir.
Üniversitede, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri, yükseköğretim programlarının özellikleri göz önüne alınarak ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Öğrencilerden her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmadan, her bir dönem için öğrenim ücreti alınır.


Mezun öğrenciler web üzerinden transkriptini görebilir mi?
Hayır göremezler. Mezun oldukları fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna dilekçe ile başvurarak transkriptlerini isteyebilirler.


Ortalamamı yükseltmek için aldığım dersleri tekrar almam mümkünmü ?
Danışman onayı ile genel not ortalamasını yükseltmek için açıldığı yarıyılda toplam altı dersi tekrar alabilirsiniz. Bir dersten aldığınız en son not geçerlidir.


Öğrenci şifremi nasıl değiştirebilirim?
Öğrenciler şifreleri ile oturum açtıktan sonra yine kendi kontrol panelleri ile şifrelerini değiştirebilirler.


Öğrenci şifremi unuttuğumda ne yapmalıyım?
Biriminiz öğrenci işlerine veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat etmeniz gerekmektedir.


Öğrenci kimliğimi kaybettiğimde yenisini nasıl çıkartabilirim?
Öğrenci kimliği kaybedildiğinde ilk olarak yerel veya ulusal herhangi bir gazeteye kayıp ilanı verilir. Daha sonra bu ilanın kendisi ve dilekçe ile biriminiz dekanlık/müdürlüğüne başvurmanız gerekir. En kısa zamanda yeni kimliğiniz basılarak akademik biriminize gönderilir.


Öğrencinizim, e-posta/e-mail hesabı almak için ne yapmalıyım?
Öğrenci e-posta hesapları otomatik olarak öğrencinumarası@usak.edu.tr formatında açılmaktadır. Şifre de TC Kimlik Numarasıdır.


Özel yetenek sınavları hakkında nereden bilgi alabilirim?
Üniversitemiz web sitesinden ya da özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimin web sayfasından öğrenilebilir.


Sınav Sonuçlarına itiraz nasıl yapılır?
Sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş takvim günü içinde, sonuçlara ilgili birim yönetimine maddi hata gerekçesiyle yazılı olarak itiraz edilebilir. Dersi veren öğretim elemanı en geç üç iş günü içerisinde itirazı değerlendirir. Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılamaz. İtirazlar, dersi veren öğretim elemanınca yapılacak incelemeden sonra ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.


Tek ders sınavı ne zaman yapılır, sınava kimler katılabilir?
Devam koşulunu yerine getirmiş olduğu tek dersten başarısız olan öğrencilere, dilekçe ile başvurmaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde tek ders sınavı açılır. Tek ders sınavı her yarıyıl bütünleme sınavlarından sonra yapılır. Dilekçe ile müracaat edip sınava girmeyen öğrenci tek ders sınav hakkını kullanmış sayılır.


Diplomamı teslim alırken neler yapmam gerekiyor?
İlişik kesme belgesi iki nüsha ilgili birimlere imzalatılır. İki nüshanın birini bağlı bulunduğu öğrenci işlerine teslim ettikten sonra diğer nüshasını diploma alacağı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederek diplomasını alır.


Diplomamı en erken ne zaman alabilirim?
Mezun olunan fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunun mezuniyeti onayladığından yaklaşık 15 gün sonra diploma alınabilir.


Danışman benim seçtiğim dersleri mutlaka onaylamak zorunda mıdır?
Hayır, onaylamak zorunda değildir. Danışman öğrencinin not ortalamasını da göz önünde bulundurarak seçilmiş olan dersleri vermeyebilir. Özellikle not ortalaması düşük veya dönem uzatma problemi bulunan öğrencilerin danışmanı ile birlikte ders seçimi yapması doğru olacaktır.


Disiplin cezası hangi davranışların sonunda verilir, nasıl öğrenebilirim?
Disiplin cezaları Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde belirtilmiştir. (Uşak Üniversitesi web sayfasındaki Yönetmelik-Yönergeler başlığı altında Yönetmeliğe ulaşılabilir)


Dönem uzatmamam için ortalamamın kaç olması gerekir?
Meslek Yüksek Okullarında ikinci yarıyılın sonunda fakülte ve yüksekokullarda dördüncü dönemin sonunda 1.75 genel not ortalamasını tutturmanız gerekir.


ECTS veya AKTS ne demektir?
Avrupa Kredi Transfer Sistemi ( E.C.T.S-A.K.T.S ), öğrencilerin yurtdışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir yüksek öğrenim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan bir sistemdir. Sınav ve değerlendirme notları genellikle notlarla ifade edilir. Avrupa’da çok çeşitli notlandırma sistemleri bulunmaktadır. Öğrencilerin yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları notların kendi ülkelerindeki kurumlar tarafından kolaylıkla anlaşabilmesi amacıyla, E.C.T.S-A.K.T.S notlandırma sistemi getirilmiştir. Burada amaç, yükseköğretim kurumlarına ek bilgi sağlamaktır.


Eğitim öğretim süresi azami kaç yılda tamamlanır?
Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl, yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora programını ise azami altı yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.


Hazırlık sınıfı veya eğitimi varmıdır?
Üniversitemizde hazırlık sınıfı veya hazırlık eğitimi yoktur.


Kayıt dondurma işlemleri nasıl yapılır? Hangi şartlarda kayıt dondurabilirim?
Senatonun belirleyeceği haklı ve geçerli nedenlere dayalı bir mazereti nedeniyle eğitim öğretime ara vermek zorunda kalan öğrencilerin, mazeretini belgelendirmesi ve ilgili birim yönetim kurulunun kabul etmesi durumunda, en fazla, üst üste ya da aralıklı olarak iki yarıyıl için kaydı dondurulabilir. Ancak, sağlık raporuna bağlı olarak yapılacak kayıt dondurma işlemlerinde bu süre şartı aranmaz. Kayıt dondurma süresi yarıyıl başlangıcı ile yarıyıl sınavlarının sona erdiği tarihleri kapsar. Kaydı dondurulan öğrenci bu süreler içerisinde öğrenimine devam edemez, öğrencilik haklarından faydalanamaz ve bu süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

 • Kayıt dondurma ile ilgili olarak haklı ve geçerli kabul edilen mazeretler şunlardır:
  a) Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilebilmesi için, sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporunun ibraz edilmesi gerekir. İlgili birim yönetim kurulu, sağlık raporunun sonucuna göre işlem yapar.
  b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının d bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,
  c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla tabii afetler sonucu öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
  ç) Öğrencinin birinci derece yakınlarının ağır hastalığı halinde hastaya bakacak başka kimsenin bulunmadığının belgelenmesi şartı ile öğrenimine ara vermek zorunda kalması,
  d) Öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan mahkûmiyet halinde olması,
  e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,
  f) Öğrencinin tutukluluk hali,
  g) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

Kayıt sildirme işlemleri nasıl yapılır?
Aşağıda sayılan hallerde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin kayıt sırasında sahte ve/veya gerçeğe aykırı belge verdiğinin anlaşılması,
b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,
c) Açık öğretim fakültesi hariç, başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olması,
ç) Kendi yazılı isteği ile kaydını sildirmek istemesi. Bu durumda yönetim kurulu kararı aranmaz.


Kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
(1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, ilgili birimin belirleyeceği esaslara ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen miktardaki katkı payı ve öğrenim ücretinin yanı sıra 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre hesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti miktarları dikkate alınarak, kayıt yenileme işlemlerini yaparlar.
(2) Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sırasında katkı payı ve öğrenim giderlerini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz ve yenilenmez. Ayrıca ders kaydını yaptırmayan, sadece katkı payı ve öğrenim giderlerini yatırmış öğrenci kayıt yenilemiş sayılmaz.
(3) Belirtilen süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıldaki derslere giremez. Bu süre öğrenim süresinden sayılır.
(4) Öğrenciler, bir yarıyılda ortak ve zorunlu dersler dâhil olmak üzere en fazla 45 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Kayıtlarını yenilerken öncelikle alt yarıyıldan başarısız oldukları dersler ve hiç almadıkları dersleri almak koşuluyla 45 AKTS krediyi aşmayacak şekilde derslere kayıt yaptırabilirler.
(5) Öğrencilerin her yarıyıl kayıt olacağı dersleri akademik takvimde belirtilen sürelerde seçerek danışmanı ile görüşüp onaylatması gerekir. Danışman onayı ile birlikte kayıt yenileme işlemi gerçekleşmiş olur.
(6) Genel not ortalaması en az 3.00 olan ve alt yarıyıllarda başarısız dersi bulunmayan öğrenciler, danışman ve bölüm başkanının onayı ile belirleyeceği bir üst yarıyıl dersleri ile birlikte toplam 45 AKTS krediye kadar kayıt yaptırabilirler. Bu durumdaki öğrenciler daha kısa sürede de mezun olabilirler.
(7) Danışman onayı alınmak koşulu ile öğrenciler, öğrenimleri süresince genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla, daha önce kayıt yaptırıp başarılı oldukları derse tekrar derslerin açıldığı yarıyıllarda 45 AKTS krediye kadar kayıt yaptırıp tekrarlayabilirler. Tekrarlanan bu derslerden alınacak en son not geçerlidir.
(8) Senato tarafından uygun görülmesi halinde birinci ve ikinci öğretim bölüm/programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan eğitim yolu ile verilebilir. Ancak bu şekilde verilen dersler için öğrencilerden ilave bir ödeme talep edilmez.
(9) Birinci veya ikinci öğretim bölüm/programlardaki bir dersin hem örgün öğretim yolu ile hem de uzaktan eğitim yolu ile verilmesini Senatonun uygun görmesi halinde, dersi uzaktan eğitim yolu ile almayı tercih eden öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre belirlenen kredi başına düşen öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini öderler.


Lise diplomamı nasıl ve ne zaman alabilirim?
Kayıt sildirme ve mezun olma halinde ilişik kesme işleminden sonra lise diplomanızı ilgili birimin öğrenci işlerinden alabilirsiniz.
 
Uşak’ta olmadığım zamanlarda nasıl belge başvurusu yapabilirim?
Yazılı talebiniz doğrultusunda adresinize gönderilebilir. Öğrenci Belgesi, transkript bu yolla alınabilir. Ancak diplomanın alınması farklı bir yolla olacaktır. Bunun için ÖİDB ile temasa geçmeniz gerekir.


Üniversitenizde yüksek lisans/doktora yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım?
Lisansüstü eğitimlerle ilgili olarak enstitülerimizin web sayfalarından gerekli bilgiyi alabilirsiniz.


Üniversitenizin yatay geçiş koşulları nelerdir? Kontenjanlar ne zaman belli olur?
Yükseköğretim kurumları arasında ve Üniversite içerisinde eş değer programlar arasında yapılan yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Yatay geçiş yapan öğrencinin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda kullandığı süreler toplamına katılarak hesaplanır.


Vize/Ara sınav/Final ve bütünleme sınavı sonuçları internet üzerinden yayınlanıyor mu?
Evet yayınlanıyor. Öğrencilerimizin notlarını görebilmesi için kendi şifresi ile sisteme giriş yapması gerekmektedir.


Yabancı dil muafiyet sınavları ne zaman yapılır?
Her eğitim-öğretim yılı başında yalnızca birinci sınıf için yapılmaktadır.


Yatay geçişle ilgili detaylı bilgiyi kimden veya nereden alabilirim?
Açıklayıcı bilgiler üniversitemiz web sayfasında yayınlanmaktadır.


Yeni mezunum, diplomamı en geç ne zaman alabilirim?
Mezun olduğunuz birimde yapılan kontrollerden sonra yaklaşık 15 gün içersinde verilebilir.


Yurtdışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi yapılıyorsa neler yapmam gerekir?
Bu konuda Üniversitemiz ERASMUS koordinatörlüğünden bilgi alabilirsiniz.


Üniversitenizde Yaz Okulu açılmakta mıdır? Başka bir Üniversitede açılmış olan yaz okulundan ders alabilir miyim?
Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6. ve 18. maddelerine göre Üniversitemizde Bütünleme Sınav sistemi uygulanmaktadır. Bu nedenle Yaz Okulu açılması ya da başka bir Üniversitede açılan Yaz Okulundan ders almanız mümkün değildir.


Bağıl değerlendirme sistemi nedir, nasıl hesaplanır?
Bağıl sistemin esası, aynı sınıfta olan ve aynı dersi alan öğrencilerin başarılarının sınıf ortalamasına göre değerlendirilmesidir. Bir öğrencinin başarı düzeyi ve ders geçme puanı, hem kendisinin hem de aynı sınıfta bulunan ve aynı dersi alan bütün öğrencilerin yarıyıl içi çalışmaları (laboratuar, ödev, ara sınav vb) ve yarıyıl sonu sınavlarının katkı paylarına göre hesaplanan ağırlıklı not ortalamalarıyla belirlenir.
Bağıl değerlendirme sistemi bütünleme ve tek ders sınavında uygulanmaz.
Sınıf mevcudu 20 kişiden az ise Bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaz Bağıl değerlendirme uygulanabilmesi için devamsız (DZ) ve BDKL limiti altındaki (20) öğrenciler düşüldükten sonra gruptaki veya sınıftaki öğrenci sayısının en az 20 olması gerekmektedir.

Bağıl Değerlendirme Katma Limiti, istatistiksel değerlendirmeye katılan notların ortalama ham başarı notu cinsinden alt limitini tanımlar. Bağıl değerlendirme katma limiti 100 tam puan üzerinden 20’dir.

2014 ve sonrası kayıtlı öğrenciler
Tablo I


BAŞARI NOTU
KATSAYI YÜZDE veya YÜZLÜK KARŞILIĞI DERECELENDİRME
AA 4.00 90-100 MÜKEMMEL
BA 3.50 85-89 ÇOK İYİ
BB 3.00 75-84 İYİ
CB 2.50 70-74 ORTA
CC 2.0 60-69 GEÇER
DC 1.50 50-59 BAŞARISIZ
FF 0.00 49 ve aşağısı BAŞARISIZ
DZ 0.0 DEVAMSIZ BAŞARISIZ

2013 ve öncesi kayıtlı öğrenciler
Tablo II


BAŞARI NOTU
KATSAYI YÜZDE veya
YÜZLÜK KARŞILIĞI
DERECELENDİRME
AA 4.00 90-100 MÜKEMMEL
BA 3.50 85-89 ÇOK İYİ
BB 3.00 80-84 İYİ
CB 2.50 75-79 ORTA
CC 2.00 70-74 GEÇER
DC 1.50 65-69 ŞARTLI GEÇER
DD 1.00 60-64 ŞARTLI GEÇER
FD 0.50 50-59 BAŞARISIZ
FF 0.00 0-49 BAŞARISIZ
DZ 0.00 DEVAMSIZ BAŞARISIZ
YT -- YETERLİ BAŞARILI
YZ -- YETERSİZ BAŞARISIZHam başarı notu nasıl hesaplanır? 30, 35 sınırları nedir?
Ara sınav (vize) notunu ile yarıyıl sonu (final) toplanarak öğrencinin ham başarı notu hesaplanır(Harf Başarı Notu). Bu not 2014 öncesi kayıtlı öğrenciler için 30’dan küçük; 2014 ve sonra kayıtlı öğrenciler için 35’tir. Ham başarı notu altında kalan öğrenci FF notu alır.
 
Bağıl değerlendirme sisteminde ara sınav (vize) ve yarıyıl sonu sınavı (final) için ayrı ayrı mı hesaplanır?
Bağıl değerlendirme sistemi ham başarı notları ile hesaplanır. Ara sınav (vize) ve yarıyıl sonu sınavı (final) için ayrı ayrı hesaplanmaz.
 
Kaç puan alırsam sınıfı geçerim?
Bir dersi alan öğrenci sayısı 20’un üzerinde ise o dersin değerlendirilmesi bağıl değerlendirme sistemine göre yapılacağından dersi geçmek için önceden belirlenen bir puan olamaz. Birinci sorunun cevabında belirtildiği gibi bir öğrencinin başarı düzeyi ve ders geçme puanı, hem kendisinin hem de aynı sınıfta bulunan ve/veya aynı dersi alan bütün öğrencilerin yarıyıl içi çalışmalarıyla (laboratuar, ödev, ara sınav vb) ara sınav(vize) ve yarıyıl sonu(final) sınavlarının katkı paylarına göre hesaplanan ağırlıklı not ortalamalarıyla belirlenir.
 
Finale girmek için ara sınavda (vize) alınacak bir not koşulu var mı?
Hayır her hangi bir not koşulu yoktur.
 
Bir dersten FF notu aldım. Bu dersi seneye almak zorunda mıyım?
Öğrenciler, ders kayıt dönemlerinde öncelikle FF ile kaldıkları dersleri ve hiç almadıkları dersleri öncelikle almak durumundadırlar.
 
Bir önceki sene FF ile kalan bir öğrencinin, derse devam mecburiyeti var mıdır?
Bir dersin devamını alan ama FF ile kalan öğrencinin ertesi öğretim yılında yeniden aldığı bu ders için devam zorunluluğu yoktur; sadece sınavlara girmekle yükümlüdür.
 
FD, DD, DC harf notları neyi ifade eder?
FD notu alan bir öğrenci dersin açıldığı dönemde tekrar etmek zorunda fakat ağırlıklı not ortalamasına(ANO) 0,5 çarpanı katkısı vardır. DD ve DC harf notu alan öğrenci 2,00 genel ağırlıklı not ortalamasına (GANO) sahip olduğu takdirde bu dersleri şartlı başarmış sayılır.
 
Başka bir sınıftaki arkadaşımla aynı notu almışız ama onun harf notu benimkinden yüksek. Bu nasıl olur?
Çünkü sınıfların not ortalamaları ve standart sapmaları farklıdır. İki kişi farklı sınıflarda aynı öğretim elemanından aynı dersi alsalar da böyle bir farklılık olabilir. Çünkü her öğrenci kendi sınıfı içinde değerlendirilir.
 
Öğretim elemanının bağıl değerlendirmede alt ve üst sınırları belirleme imkanı ve yetkisi var mı?
Öğretim elemanlarının alt ve üst sınırları belirleme imkân ve yetkileri yoktur. Bağıl değerlendirme yönergesine göre, harfli notlar, sınıf ortalamasına ve standart sapmaya bağlı olarak otomatik olarak program tarafından belirlenir.
 
Seçmeli derslerde bağıl değerlendirme yapılacak mı?
Evet dersi alan öğrenci sayısı 20’un üzerinde ise bağıl değerlendirme yapılır.
Mutlak (Yüzlük sistem) değerlendirme hesaplamasına hangi öğrenciler katılır?
Sınıf mevcudunun 20 öğrencinin altına düşmesi halinde veya sınıf ortalamasının 70 olduğu durumda 2014 öncesinde kayıtlı öğrencilerinin tablo I’ e göre sınıf ortalamasının 80 olması durumunda 2014 kayıtlı ve sonrası için tablo II’ ye göre hesaplama yapılacaktır.
Bütünleme sınavına kimler girecek?
Bağıl Değerlendirme sonucu devamsızlar bütünleme sınavına giremezler. FF ve FD notuna sahip olan öğrenciler ile 2,00 genel ağırlıklı not ortalamasının altında kalan öğrenciler bütünleme sınavına girmesi gerekmektedir.
Bütünleme sınavı sonuçları nasıl değerlendirilecek?
E2014 kayıtlı öğrenciler için tablo I’ e göre 2014 kayıtlı ve sonrası öğrenci için tablo II’ ye göre (mutlak) değerlendirme yapılacaktır.
2014 öncesi kayıtlı öğrencilerin ortalaması 30’tan küçük notlar almışsa sonuç ne olur?
30 ve altındaki notlar başarısız notlar olarak belirlenmiştir ve FF harf notu olarak değerlendirilir.
Şartlı Başarılı ne demektir?
Öğrencilerin harf notu DD veya DC olan dersleri şartlı başardığı kabul edilmektedir. Genel Not Ortalaması 2.00 ve üstü olması durumunda bu dersleri başarmış kabul edilirler. Aksi halde bu dersleri Danışmanlarının da uygun görüşüyle bu dersleri yeniden alıp not yükseltmeleri gerekir.

Tablo III. 2014 kayıtlı ve sonrası öğreciler için Standart T-Skorlarına Göre Harfli Not Aralıkları.


Tablo IV. 2013 kayıtlı ve öncesi öğrenciler için Standart T-Skorlarına Göre Harfli Not Aralıkları
Sınıf Düzeyi Sınıfın, şubenin veya grubun  ham Ortalama  puanı  
AA
(4)
BA
(3.5)
BB
(3)
CB
(2.5)
CC
(2)
DC
(1.5)
FF
(0)
Çok İyi >62.5 - <70 ≥ 61 56-60.99 51–55.99 46-50.99 38-45.99 32-37.99 < 32
İyi >57.5 - ≤ 62.5 ≥ 63 58-62.99 53–57.99 48-52.99 40-47.99 34-39.99 < 34
Ortanın Üstü >52.5 - ≤ 57.5 ≥ 65 60-64.99 55–59.99 50-54.99 42-49.99 36-41.99 < 36
Orta >47.5 - ≤ 52.5 ≥ 67 62-66.99 57–61.99 52-56.99 44-51.99 38–43.99 < 38
Zayıf >42.5 - ≤ 47.5 ≥ 69 64-68.99 59–63.99 54-58.99 46-53.99 40–45.99 < 40
Kötü < 42.5 ≥ 71 66-70.99 61–65.99 56-60.99 48-55.99 42–47.99 < 42
 BAĞIL DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ÖRNEK UYGULAMALAR
Örnek (1) : Ara sınav(vize)(%40) notu : 0 (sıfır) Girmedi,    Yarıyıl sonu sınav (final)(%60) notu : 70
Ham Başarı Notu: 0x40/100+70x60/100 = 0+42=42     42 Ham Başarı Notu sınıf ortalamasına katılacaktır.
Bu sınıfın ortalaması 45 ve standart sapması da 13 olsaydı öğrencinin T skoru : [(42-45) x10]/13+50=47.69 olur.
Bu öğrenci 2014 kayıt öncesi öğrencisi ise Yönergemizdeki Tablo’daki (TabloIV) sınıf düzeyi olarak “Zayıf” satırından 46-53.99 T skorları aralığı için bu öğrenci “CC” notu ile başarılı olarak değerlendirilir.
Bu öğrenci 2014 kayıtlı öğrencisi ise Yönergemizdeki tablo’daki (Tablo III) sınıf düzeyi olarak “Orta” satırından 47-51.99 T skorları aralığı için bu öğrenci “CC” notu ile başarılı olarak değerlendirilir. Örnek (2) : Ara sınav (vize)(%40) notu : 20,   Yarıyıl sonu sınav (final)(%60) notu  : 30
Ham Başarı Notu : 20x40/100+30x60/100= 26,00
Bu öğrenci ham başarı notu 30(2014 öncesi) ve 35 (2014 ve sonrası kayıtlı öğrenciler) den küçük olduğu için FF alır. Ancak HBN 20’den büyük olduğundan sınıf ortalamasına dahil edilir.
Sınıf ortalaması 85 ise ham başarı notu 84 alan kalır mı?
2014 öncesi kayıtlı öğrenciler için Tablo II, 2014 kayıtlı öğrenciler için ise Tablo I’ ye göre değerlendirme yapılır.


» Aradığınız cevabı Sıkça Sorulan Sorular bölümünde bulamadıysanız sorunuzu ogrenci.sssusak.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.